ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČAusluge kopiranja i uvezivanja

– ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Broj: 02-2-1-138-13/15

Datum: 12.05.2015.

 

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 6. Pravilnika o radu Komisije za javne nabavke Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj 02-2-1-133/15 od 20.03.2015. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-2-1-138-12/15 od 11.05.2015. godine, u postupku javne nabavke usluge kopiranja i uvezivanja, Dekan Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, donio je

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 02-2-1-138-12/15 od 11.05.2015. godine i ugovor za javnu nabavku usluge kopiranja i uvezivanja dodjeljuje se ponuđaču SVJETLOST BH PRINT  d.o.o., ponuda broj: 02-2-1-138-9/15 od 22.04.2015.godine za ponuđenu cijenu 5.240,00 КМ, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, po isteku roka od 10 (deset) dana računajući od dana kada su svi ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Оva odluka objavit će se na web-stranici www.sf.unsa.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-2-1-138-1/15 оd 26.03.2015. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а је 10.000,00 КМ.

Za predmetnu nabavku objavljeno je obavještenje o nabavci na portal javnih nabavki pod brojem 48-7-2-5-3-5/15 dana 10.04.2015.godine u 10:02 sati.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

1. FOTO BEZISTAN  Sarajevo

2.FOTO AMRA Sarajevo

3.MAX INVEST Sarajevo

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-2-1-138-2/15 od 27.03.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 11.05.2015.godine Zapisnik o pregledu i  ocjeni ponuda broj 02-2-1-138-11/15  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:02-2-1-138-12/15 оd 11.05.2015.godine, u postupku javne nabavke usluge kopiranja i uvezivanja.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, te sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda koji je sastavni dio ove Odluke, u kojima je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri)

– da su blagovremeno zaprimljene 4 (četiri) ponude

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda

-da 2 (dvije) ponude ispunjavaju uslove tehničke specifikacije i druge uslove propisane od strane

Ugovornog organa

Uzimajući u obzir da je Komisija u cijelosti pravilno postupila i da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskoj dokumentaciji u cijelosti se prihvata Zapisnik o ocjeni ponuda.

U skladu sa kriterijumom najniža cijena, za nabavku usluga kopiranja i uvezivanja se dodjeljuje ugovor ponuđaču SVJETLOST BH PRINT  d.o.o. u ukupnoj vrijednosti nabavke 5.240,00 KM bez PDV-a. Vrijednost ugovora koji će se zaključiti po osnovu provedene nabavke iznosi 6.130,80 KM sa PDV-om, na period od 1 (jedne) godine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes u predmetnom postupku javne nabavke a koji smatra da je ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ima pravo priložiti žalbu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke u skladu sa članom 99.Zakona.

Prilog:

–         Zapisnik o ocjeni ponuda broj 02-2-1-138-11/15 od 11.05.2015.godine

Dostaviti:

  1. Svim učesnicima u postupku                                                                             DEKAN
  2. Komisija za javne nabavke                                                                     ____________________
  3. a/a                                                                                                         Prof.dr.sci Sead Redžepagić