Bibliotečki fond

Biblioteka Stomatološkog fakulteta vrši jedinstvenu nabavku i centraliziranu obradu literature iz područja stomatologije i graničnih područja. Fond Biblioteke sastoji se od zbirke monografskih i zbirke serijskih publikacija. Biblioteka, također, sakuplja, obrađuje, pohranjuje, te daje na korišćenje i znanstvenoistraživačke projekte, magistarske radove, doktorske disertacije i druge radove koji su proizašli iz aktivnosti Fakulteta. Pored zbirke magistarskih i doktorskih radova, zbirku monografskih publikacija Biblioteke čine udžbenici, enciklopedije, priručnici i rječnici. Zbirku serijskih publikacija čine znanstveni i stručni časopisi, te zbornici radova sa kongresa i konferencija.

Fond Biblioteke organiziran je prema načelima savremenog medicinskog bibliotekarstva i uključen i Kooperativni bibliografski sistem i servise (COBISS). Knjižna građa se klasificira prema Klasifikaciji Nacionalne medicinske biblioteke SAD-a (NLM Classification), a za predmetnu obradu koriste se predmetnice i podpredmetnice iz MeSH tezaurusa (iz baze NLM MEDLINE/INDEX Medicus). Biblioteka posjeduje tri kataloga: autorsko-imenski, NLM i predmetni.