UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA SARAJEVO

Na osnovu odredaba  Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst  (Sl. novine Kantona Sarajevo,  broj:42/13) , Odluke Nastavno-naučnog vijeća Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj:01-4-155-36/15 od 10.04.2015. godine  i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2723/15 od 29.04.2015. godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

u  jedno od naučno-nastavnih zvanja: docent, vanredni  ili redovni profesor  za nastavne predmete:

–  Maksilofacijalna hirurgija 1,2

–  Orofacijalna bol

–  Ambulantna oralna i maksilofacijalna hirurgija

u okviru oblasti Oralna hirurgija sa dentalnom implantologijom  /jedan  izvršilac/

Pored opštih uslova propisanih  Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidati  ispunjavaju uslove  iz  člana 89. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo-prečišćeni tekst   (Sl.novine K.S., broj:42/13)

USLOVI ZA IZBOR

Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti;

Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, te najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija;

Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.

 

-U slučaju da kandidat pri izboru u zvanja iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti uvjet mentorstva za drugi, odnosno treći ciklus studija, uvodi se ekvivalencija odnosno supstitucija mentorstva sa tri dodatna naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, u odnosu na minimalne uvjete utvrđene zakonom.

-Član akademskog osoblja u zvanju docenta i vanrednog profesora može biti izabran u više zvanje i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uvjete za izbor u više nastavno zvanje i ukoliko je proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora.

 

Kandidat  koji  se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje je obavezan u svojoj prijavi naznačiti jedno od akademskih zvanja za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

 

Uz prijavu kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u odgovarajuće zvanje, i to:

–          Izvod iz matične knjige rođenih  /original ili ovjerenu kopiju/

–          Uvjerenje o državljanstvu           /original ili ovjerenu kopiju/

–          Biografiju i Bibliografiju (CV)  /u štampanoj i elektronskoj formi/

–          Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni

/original ili ovjerene kopije/

–          Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplome, prilažu nostrificirane diplome ili prilažu potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije u toku

–          Naučne i stručne radove objavljene u priznatim publikacijama, objavljene knjige i orginalni stručni uspjeh kao što je projekat, patent ili originalni metod,  nakon posljednjeg izbora /u štampanoj i elektronskoj formi/

–          Kandidati za izbor u zvanje vanredni  ili redovni profesor prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u predhodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji su birani

–          Kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prilažu potvrdu o mentorstvu kandidatu drugog i trećeg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka

–          Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u skladu sa članom 89. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst  (Sl.novine Kantona Sarajevo, broj 42/13)

 

Sa izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Planom kadrovskog opterećenja i potreba na koji je dobijena saglasnost Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo broj:11-34-sl/11 od 25.07.2011. godine i saglasnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj:10-34-15824-1/11 od 25.07.2011. godine, te Sporazumom o saradnji sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa dostavljaju se  sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS” na adresu:

Stomatološki fakultet sa klinikama, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

*Tekst KONKURSA objavljen u dnevnim novinama “Dnevni avaz” dana 13.05.2015. godine