UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA SARAJEVO

Na osnovu odredaba  Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst  (Sl. novine Kantona Sarajevo, broj:42/13) , Odluka Nastavno-naučnog vijeća Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj:01-4-78-7, 8/2016 od 29.01.2016. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-1212/16 od 24.02.2016. godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

1. saradnika u zvanju   asistenta za nastavno-naučnu oblast  Oralna hirurgija sa dentalnom implantologijom /jedan  izvršilac/
2. saradnika u zvanju   asistenta za nastavno-naučnu oblast  Oralna medicina i parodontologija /jedan  izvršilac/

Pored opštih uslova propisanih  Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove  iz  člana 89. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo-prečišćeni tekst   (Sl.novine K.S., broj:42/13)

USLOVI ZA IZBOR

Asistent: odgovarajući univerzitetski stepen sa najmanje 240 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5;

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje je obavezan u svojoj prijavi naznačiti jedno od akademskih zvanja za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Uz prijavu kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u odgovarajuće zvanje, i to:

– Izvod iz matične knjige rođenih  /original ili ovjerenu kopiju/
– Uvjerenje o državljanstvu           /original ili ovjerenu kopiju/
– Biografiju i Bibliografiju (CV)  /u štampanoj i elektronskoj formi/
– Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni /original ili ovjerene kopije/
– Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplome, prilažu nostrificirane diplome ili prilažu potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije u toku
– Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u skladu sa članom 89. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst  (Sl.novine Kantona Sarajevo, broj 42/13)

Sa izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Planom kadrovskog opterećenja i potreba na koji je dobijena saglasnost Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo broj:11-34-sl/11 od 25.07.2011. godine i saglasnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj:10-34-15824-1/11 od 25.07.2011. godine.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa dostavljaju se  sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS” na adresu:

Stomatološki fakultet sa klinikama, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.