UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA SARAJEVO

Na osnovu Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-6699/16 od 26.10.2016. godine, Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu poništava

K O N K U R S

objavljen dana 21.07.2016. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ.