UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA SARAJEVO

Na osnovu odredaba  Zakona o visokom obrazovanju  (Sl. novine Kantona Sarajevo,  broj:33/17) , Odluke Nastavno-naučnog vijeća Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj:01-4-216-6/2017 od 04.07.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-5067/17 od 19.07.2017. godine,  raspisuje se

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 1. saradnika u zvanju   asistenta za nastavno-naučnu oblast  Stomatološka protetika sa dentalnom implantologijom
  /jedan  izvršilac/
 2. saradnika u zvanju   asistenta za nastavno-naučnu oblast  Oralna medicina i parodontologija
  /jedan  izvršilac/                         

Pored opštih uslova propisanih  Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove  iz  člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Sl.novine K.S., broj:33/17)

USLOVI ZA IZBOR

Asistent: završen ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5;

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje je obavezan u svojoj prijavi naznačiti jedno od akademskih zvanja za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Uz prijavu kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u odgovarajuće zvanje, i to:

 • Izvod iz matične knjige rođenih  /original ili ovjerenu kopiju/        
 • Uvjerenje o državljanstvu           /original ili ovjerenu kopiju/
 • Biografiju i Bibliografiju (CV)  /u štampanoj i elektronskoj formi/
 • Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni /original ili ovjerene kopije/
 • Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplome, prilažu nostrificirane diplome ili prilažu potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije u toku
 • Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo – prečišćeni tekst  (Sl.novine Kantona Sarajevo, broj 33/17)

Sa izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu sa punim radnim vremenom u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Planom kadrovskog opterećenja i potreba na koji je dobijena saglasnost Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo broj:11-34-sl/11 od 25.07.2011. godine i saglasnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj:10-34-15824-1/11 od 25.07.2011. godine.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa dostavljaju se  sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS” na adresu:

Stomatološki fakultet sa klinikama, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.