Integrisani studij I i II ciklusa

Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu izvodi diplomske akademske studije  za sticanje visoke stručne spreme za stručno zvanje doktor dentalne medicine (master, integrisani dodiplomski i diplomski studij) prema studijskom programu u skladu sa Bolonjskim procesom u trajanju od 12 semestara (360 ECTS).

Plan i program Integrisanog Studija 

Preuzimanje

Teme završnih radova za studijsku 2018/2019, potrebna dokumentacija, detaljne upute Detaljnije...

Šta predstavlja ECTS?

ectsEvropski sistem prenosa kredita (ESPK) ili European Credit Transfer System (ECTS), predstavlja jedinstven sistem kvantitativnog vrednovanja uloženog rada studenata u sticanju znanja, sposobnosti i vještina (ishod učenja) predviđenih kako studijskim programom, tako i svakim predmetom u okviru tog programa. Krediti su vrsta zajedničke „valute” u Evropskom sistemu visokog obrazovanja, pri čemu se ona zasniva na radu studenata koji je verifikovan ispitom.

Osnovne karakteristike ECTS sistema:

  • student u prosjeku radi 40 sati nedeljno
  • ukupno opterećenje studenata sastoji se od pohađanja predavanja, vježbi i seminarskih radova, konsultacija, priprema za nastavu, projekata, diplomskog-master rada i dr.
  • uvedena je konvencija da 60 bodova predstavlja kvantitativnu mjeru opterećenja prosječnog studenta u jednoj akademskoj godini, odnosno 30 bodova u jednom semestru
  •  jedan bod odgovara satnici od 25-30 sati rada studenta
  •  bodovi se dodjeljuju svakoj nastavnoj komponenti studijskog programa ( predmet, vježba, modul, studijski program, esej, seminarski rad, itd.)
  • studentu se bodovi za pojedini ispit dodjeljuju tek nakon što je taj ispit položio
  • bodovi nisu ocjene niti ih zamjenjuju.
Studentska služba

Pruža informacije potencijalnim kandidatima i aktuelnim studentima o uslovima upisa u prvu godinu studija, kao i o uslovima upisa u naredne godine studija. Za sve detalje o nastavnom procesu, konsultacije i rješavanje studentskih pitanja i statusa obratite se u Studentsku službu fakulteta.

Telefon:
+387 33 226 663
+387 33 214 249 ext. 210
E-mail:
ssluzba@sf.unsa.ba

20160421_124840 (2)
Informacije za buduće studente