18maj/17

KONKURS za izbor akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVUSTOMATOLOŠKI FAKULTETSA KLINIKAMA SARAJEVO Na osnovu odredaba  Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst  (Sl. novine Kantona Sarajevo,  broj:42/13) , Odluke Nastavno-naučnog vijeća Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj:01-4-93-2/2017Detaljnije…