Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst (Sl.novine Kantona Sarajevo br. 42/13), člana 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te Odluke Naučno nastavnog vijeća broj:01-4-142-6/2016 od 25.03.2016. godine, Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA
STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SA KLINIKAMA U SARAJEVU

Dekan Fakulteta se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidat za dekana mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Stomatološkom fakultetu sa klinikama u  Sarajevu,
– da je izabran u zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Stomatološkom fakultetu sa  klinikama u Sarajevu,
– da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
– da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

1. Biografiju (CV), datiranu i potpisanu od strane kandidata,
2. Opis naučnog i stručnog rada,
3. Program rada za mandatni period,
4. Uvjerenje o radnom odnosu sa kretanjem u službi,
5. Odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje,
6. Potpisane i ovjerene izjave od strane nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:

a). Da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
b). Da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevni avaz“, web stranci Fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu, Bolnička 4a

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA – ZA KOMISIJU“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.