UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA U SARAJEVU

Broj: 01-58-2/14
Sarajevo, dana 10.01.2014.godine

Na osnovu člana 94. I 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-05-38-27609-1/13, od dana 30.10.2013.godine, te Odluke broj 01-58-1/14 od dana 10.01.2014.godine, Dekan Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, R A S P I S U J E :

JAVNI OGLAS
ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

I

PREDMET:
Daju se u zakup poslovne prostorije Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, ukupne površine 173,16 m2, a koje se nalaze u suterenu zgrade, u ul. Bolnička 4a.

NAMJENA:
Davanje u zakup za obavljanje i pružanje ugostiteljskih usluga za studente i zaposlenike Fakulteta, u skladu sa odredbama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Službene novine Federacije BiH”, br. 23/96, 46/98, 27/00 i 36/02)

Najmanja cijena zakupnine iznosi 10,00 KM po m2.

Ugostiteljske usluge mogu se obavljati i pružati u toku radnog vremena Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu.

 

II

SADRŽAJ PONUDE:
–          Naziv i adresa ponuđača sa dokazima za mogućnost obavljanja ugostiteljske djelatnosti (za pravna lica – izvod iz sudskog registra i broj telefona)
–          Visina zakupnine po m2
–          Rok za početak obavljanja ugostiteljske usluge
–          Uvjerenje poreske uprave o izmirivanju poreskih obaveza

 

III

PODNOŠENJE PONUDE
Pismene prijave na oglas podnose se u zapečećenoj koverti, te se šalju na adresu:
Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu
UL. Bolnička 4a
71 000 Sarajevo

 

Sa naznakom – „Oglas za poslovni prostor“

U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave slati preporučenom poštom ili u prijemnu Kancelariju Fakukteta.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

Poslovne prostorije koje su predmet zakupa mogu se pogledati u vremenu trajanja objavljenog oglasa od 10-12h svakim radnim danom. Kontakt telefon: 033/214-249.

IV

Zakupodavac zadržava pravo da prihvati (u potpunosti ili djelimično) ponude, odbije sve ponude prije njihovog prihvatanja ili poništi oglas u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima i pri tome ne snosi nikakve troškove u vezi sa učestvovanjem ponuđača u postupku davanja poslovnog prostora u zakup.

Obavještenje o rezultatu postupka biće dostavljena svim učesnicima u roku od 5 (pet) dana nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača.