UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA SARAJEVO

Na osnovu odredaba člana 18. Pravilnika o radu i člana 24. Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, te Saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-12401-32/17 od 06.04.2017. godine, Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos

SEKRETAR FAKULTETA……………………. 1 izvršilac
(na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca)

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, prijavljeni kandidat mora ispunjavati posebne uslove predviđene sistematizacijom poslova i radnih zadataka i to;

Posebni uslovi:

–         VSS – VII stepen obrazovanja – diplomirani pravnik
–         Najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
–         Aktivnim znanjem engleskog jezika
–         Poznavanje rada na računaru

Prednost imaju kandidati sa:

–         Posjedovanjem uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu

Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  • Biografiju (CV)
  • Diplomu o stečenom obrazovanju
  • Potvrdu o radnom iskustvu
  • Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu

Javi oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs dostaviti lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava na Konkurs za izbor Sekretara Fakulteta”.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na interviju.

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave koje ne ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa, neće biti uzete u razmatranje.

*Tekst oglasa objavljen u dnevnim novinama te na web stranici fakulteta 12.04.2017.godine