UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA SARAJEVO

Na osnovu člana 96. i 104. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:22/10 od 27.08.2010 godine), Odluka Nastavno-naučnog vijeća i Upravnog odbora Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, raspisuje se

KONKURS
za izbor akademskog osoblja

 1. u jedno od naučno-nastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor za nastavno- naučnu oblast Oralna hirurgija i Dentalna implantologija /jedan izvršilac/
 2. u jedno od naučno-nastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor za nastavno- naučnu oblast Predklinička stomatologija – Morfologija zuba sa dentalnom antropologijom i forenzikom /jedan izvršilac/
 3. saradnika u zvanju višeg asistenta za nastavno-naučnu oblast Oralna hirurgija i Dentalna implantologija /jedan izvršilac/
 4. saradnika u zvanju višeg asistenta za nastavno-naučnu oblast Predklinička stomatologija – Morfologija zuba sa dentalnom antropologijom i forenzikom /jedan izvršilac/

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Sl.novine K.S. br.22/10) i Pravila Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu-prečišćeni tekst.

USLOVI ZA IZBOR /za pozicije br. 1-2/:

Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti;

Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, te najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija;

Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.

Član akademskog osoblja u zvanju docenta i vanrednog profesora može biti izabran u više zvanje i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uvjete za izbor u više nastavno zvanje i ukoliko je proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora.

Uz prijavu kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u odgovarajuće zvanje, i to:

 • Izvod iz matične knjige rođenih /original ili ovjerenu kopiju/
 • Uvjerenje o državljanstvu /original ili ovjerenu kopiju/
 • Biografiju (CV)
 • Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom Stomatološkom fakultetu
 • Original ili ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja nadležne ustanove o stečenom naučnom stepenu magistra stomatoloških nauka
 • Original ili ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja nadležne ustanove o stečenom naučnom stepenu doktora stomatoloških nauka
 • Naučne i stručne radove objavljene u priznatim publikacijama nakon posljednjeg izbora
 • Objavljene knjige nakon posljednjeg izbora Kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u predhodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji su birani
 • Kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prilažu potvrdu o mentorstvu kandidatu drugog i trećeg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka
 • Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplome, prilažu nostrificirane diplome ili prilažu potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije u toku
 • Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje docent, vanredni profesor ili redovni profesor u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo, broj 22/10)

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje je obavezan u svojoj prijavi naznačiti jedno od akademskih zvanja za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

USLOVI ZA IZBOR /za pozicije br. 3-4/ :

 1. stepen drugog ciklusa studija (magisterij)
 2. poznavanje jednog svjetskog jezika
 3. da posjeduje sklonost za rad u nastavi

Uz prijavu kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u odgovarajuće zvanje, i to:

 • Izvod iz matične knjige rođenih /original ili ovjerenu kopiju/
 • Uvjerenje o državljanstvu /originl ili ovjerenu kopiju/
 • Biografiju (CV)
 • Ovjerenu kopiju diplome o završenom Stomatološkom fakultetu
 • Ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje nadležne ustanove o stečenom naučnom stepenu magistra stomatoloških nauka
 • Naučne i stručne radove objavljene u priznatim publikacijama
 • Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplome, prilažu nostrificirane diplome ili prilažu potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije u toku
 • Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika
 • Dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete iz tačke 3. Uslova za izbor

Sa izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:22/10), Planom kadrovskog opterećenja i potreba na koji je dobijena saglasnost Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo broj:11-34-sl/11 od 25.07.2011. godine i saglasnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj:10-34-15824-1/11 od 25.07.2011. godine.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS” na adresu:

Stomatološki fakultet sa klinikama, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Tekst KONKURSA objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 25.02.2013.godine.

Sekretarijat fakulteta
25.02.2013.god.