UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA S A R A J E V O

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokoškolskom obrazovanu, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13, 13/15) a u skladu sa Statutom Univerziteta u Sarajevu Stomatološki fakultet sa klinikama raspisuje:

K O N K U R S
za upis studenata u prvu godinu Integrisanog studija I i II ciklusa u akademskoj 2016/2017. godini

Fakultet upisuje stotinuosamdeset (180) kandidata – opšti odsjek, smjer opšti, (40) četrdeset redovnih studenata  koje finansira Kanton Sarajevo, (140) stotinu četrdeset samofinansirajućih studenata – redovan studij sa punim fondom nastave, a troškove studija snose sami studenti.

Podnošenje prijava sa dokumentima vršit će se od 20.06.2016. godine do 04.07.2016. godine od 08:00 do 14:00 sati na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 4a, u Studentskoj službi Fakulteta.

Za prijavu na Konkurs potrebno je slijedeće :

 • Obrazac prijave na Konkurs (Obrazac možete PREUZETI OVDJE odnosno dobiti u Studentskoj službi fakulteta)
 • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),
 • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi ,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova (takmičenja-fizika)
 • uvjerenje ukoliko je kandidat iz jedne od kategorija: djeca boraca-branitelja BiH, djeca ratnih vojnih invalida, djeca šehida, poginulih i nestalih boraca-branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida, djeca organizatora otpora, djeca veterana-prvoboraca, djeca nosilaca najviših ratnih priznanja, (čl.1,2,5 i 24 Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, prečišćeni tekst „službene novine Kantona Sarajevo“ br.:45/12), – ne starije od 6 mjeseci,
 • uplata materijalnih troškova u visini 100 KM vršit će se na žiro račun fakulteta br: 3389002207973374 kod „UNICREDIT BANK“, za uplate izvan BiH IBAN BA:39, SWIFT: UNCRBA 22

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji:

 • na osnovu općeg uspjeha u srednjoj školi,
 • uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta značajnih za studij: Biologija, Fizika i Hemija
 • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz Fizike
 • odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati, nakon objavljene rang liste, a koji imaju pravo upisa u I (prvi) semestar akademske 2016/2017. godine bit će naknadno obavješteni o terminu upisa.