Mr.sc.dr Rubina Smajić, klinički ljekar sa  Klinike za preventivnu stomatologiju i pedodonciju, dana 22.02.2017. godine u 13,00 sati javno je odbranila doktorsku disertaciju, pod naslovom “Uticaj metala nikla i kadmijuma na promjenu oksidativnog statusa pljuvačke kod djece i njihov odnos sa parametrima oralnog zdravlja”