UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA SARAJEVO

Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, poništava,

K O N K U R S

Objavljen dana 11.09.2017. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ, radi usklađivanja istog sa novim Zakonom o visokom obrazovanju („Službene novine KS“ br. 33/17).