Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu izvodi diplomske akademske studije za sticanje visoke stručne spreme za stručno zvanje doktor dentalne medicine (master) odnosno studijski programom za sticanje naučnog zvanja doktor stomatoloških nauka
Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu izvodi strukovni studij dentalne higijene za sticanje stručnog zvanja univerzitetski bachelor dentalne higijene

20160421_125704_001 

Integrisani studij I i II ciklusa

Traje 6 godina (12 semestara) i uz kontinuiran rad omogućuje ravnomjerno opterećenje studenata. Integrisani studij se vrednuje sa 360 ECTS bodova. Rad potreban za savladavanje jedne akademske godine je najmanje 60 ECTS.
>>detaljnije

Doktorski studij III ciklus

Traje 3 godine (6 semestara), vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova (za završetak studija i svih propisanih obaveza u trajanju od najmanje 3 godine), odnosno najmanje 60 ECTS bodova godišnje (rad potreban za savladavanje jedne akademske godine je najmanje 60 ECTS).>>detaljnije

 Strukovni studij dentalne higijene

Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu izvodi strukovni studij dentalne higijene za sticanje stručnog zvanja univerzitetski bachelor dentalne higijene prema studijskom programu koji je usklađen sa Bolonjskim procesom u trajanju od 6 semestara ( 180 ECTS).
>>detaljnije

Postdiplomske Specijalizacije

U Federaciji Bosne i Hercegovine grane specijalizacije, trajanje, plan i program specijalizacija i užih specijalizacija (subspecijalizacija), kriteriji koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za obavljanje specijalizacije i subspecijalizacije, način provođenja specijalizacija i subspecijalizacija, te način polaganja specijalističkog ispita detaljno su definirani…>>detaljnije

Kontinuirana Edukacija

Program kontinuirane  edukacije stomatologa podrazumijeva sve oblike poslijediplomskog usavršavanja koji se organizuju na Stomatološkom fakultetu nezavisno od redovnih postdiplomskih studija.

Obuhvata kurseve, predavanja, sastanke radnih grupa, seminare, individualno usavršavanje, konsultacije, štampane, video i kompjuterski pomognute načine obrazovanja… >>detaljnije