Strukovni studij dentalne higijene
 

Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu izvodi strukovni studij dentalne higijene za sticanje stručnog zvanja univerzitetski bachelor dentalne higijene prema studijskom programu koji je usklađen sa Bolonjskim procesom u trajanju od 6 semestara ( 180 ECTS).

Program za Strukovni studij dentalne higijene

Preuzimanje

 

Šta predstavlja ECTS?

ectsEvropski sistem prenosa kredita (ESPK) ili European Credit Transfer System (ECTS), predstavlja jedinstven sistem kvantitativnog vrednovanja uloženog rada studenata u sticanju znanja, sposobnosti i vještina (ishod učenja) predviđenih kako studijskim programom, tako i svakim predmetom u okviru tog programa. Krediti su vrsta zajedničke „valute” u Evropskom sistemu visokog obrazovanja, pri čemu se ona zasniva na radu studenata koji je verifikovan ispitom.

Osnovne karakteristike ECTS sistema:

  • student u prosjeku radi 40 sati nedeljno
  • ukupno opterećenje studenata sastoji se od pohađanja predavanja, vježbi i seminarskih radova, konsultacija, priprema za nastavu, projekata, diplomskog-master rada i dr.
  • uvedena je konvencija da 60 bodova predstavlja kvantitativnu mjeru opterećenja prosječnog studenta u jednoj akademskoj godini, odnosno 30 bodova u jednom semestru
  •  jedan bod odgovara satnici od 25-30 sati rada studenta
  •  bodovi se dodjeljuju svakoj nastavnoj komponenti studijskog programa ( predmet, vježba, modul, studijski program, esej, seminarski rad, itd.)
  • studentu se bodovi za pojedini ispit dodjeljuju tek nakon što je taj ispit položio
  • bodovi nisu ocjene niti ih zamjenjuju.
Studentska služba

Pruža informacije potencijalnim kandidatima i aktuelnim studentima o uslovima upisa u prvu godinu studija, kao i o uslovima upisa u naredne godine studija. Za sve detalje o nastavnom procesu, konsultacije i rješavanje studentskih pitanja i statusa obratite se u Studentsku službu fakulteta.

Telefon:
+387 33 226 663
+387 33 214 249 ext. 210
E-mail:
ssluzba@sf.unsa.ba

20160421_124840 (2)
Informacije za buduće studente