UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA SARAJEVO

Na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća broj:01-4- 133-18/17 od 04.04.2017. godine, Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu poništava

K O N K U R S

za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ objavljen dana 17.11.2016. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ .