V.ASS.DR ARMA MUHAREMOVIĆ PREZENTACIJA RADNE VERZIJE DOKTORATA

V.ass. dr Muharemović Arma, student III ciklusa – doktorskog studija, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: „Klinička evaulacija i mikrobiološka identifikacija Helicobacter pylori kod pacijenata sa oralnim ulceracijama metodom lančane reakcije polimeraze (PCR)“, dana 15.7.2022. godine u  09.00 sati pred Komisijom imenovanom Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-9-85/22 od 29.06.2022. godine.

Odbrana magistarskog rada Dr ZLATKO ILIĆ

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE
STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J A V LJ U J E

  • Dr ZLATKO ILIĆ braniti će magistarski rad, pod naslovom: „Odontometrijska analiza i spolni dimorfizam stalnih očnjaka gornje i donje vilice kod bosanskohercegovačke populacije“ dana 10.01.2019. godine u 11,00 sati.

Javna odbrana će se održati u Multimedijalnoj sali Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Bolnička 4a.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 9 do 12 u Dekanatu Fakulteta.