Doktorski Studij – III ciklus
 

Doktorski studij na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pripada znanstvenom području biomedicina i zdravstvo.

Doktorski studij traje 3 godine (6 semestara) i uz primjereno zalaganje i kontinuiran rad omogućuje ravnomjerno opterećenje studenata. Doktorski studij se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova (za završetak studija i svih propisanih obaveza u trajanju od najmanje 3 godine), odnosno najmanje 60 ECTS bodova godišnje (rad potreban za savladavanje jedne akademske godine je najmanje 60 ECTS).

Studijskim programom stiče se naučno zvanje: doktor stomatoloških nauka.

 

Studijski program realizira se kroz nastavu, naučno-istraživački rad i izradu i odbranu doktorske disertacije. Nastavni proces se izvodi kroz predavanja, seminare, konsultacije, vođene praktikume te druge utvrđene oblike nastave. Nastavni program čine: studijske oblasti, obavezni moduli (metodološki predmeti), granski predmeti, vođeni praktikumi, te istraživački rad.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U AKADEMSKU  2019/2020 GODINU

ZA III CIKLUS DOKTORSKOG STUDIJA

(Upis traje od 21.10.2019. godine do 31.10.2019. godine)

  1. List o prijavi semestra – 2 kom (0,50KM kupuje se u Studentskoj službi fakulteta) (na prednjoj strani napisati predmet koji se prenosi ili ako je obnova predmete koji nisu položeni)
  2. Obrazac ŠV20 – 2 kom.
  3. Uplata na žiro račun: 141 196 532 000 847 5, primalac: JR Trezor KS Univerzitet u Sarajevu:

Školarina 7.000,00 KM (Vrsta prihoda: 722631, Budžetska organizacija: 2104024; Poziv na broj: 0000000030). OPĆINA: 077

Studentska služba

Pruža informacije potencijalnim kandidatima i aktuelnim studentima o uslovima upisa u prvu godinu studija, kao i o uslovima upisa u naredne godine studija. Za sve detalje o nastavnom procesu, konsultacije i rješavanje studentskih pitanja i statusa obratite se u Studentsku službu fakulteta.

Telefon:

+387 33 226 663
+387 33 214 249 ext. 210

E-mail:
ssluzba@sf.unsa.ba

Primjeri popunjavanja uplatnica za studente Stomatološkog fakulteta sa klinikama

Uslovi upisa
 

Na studij se mogu, pod jednakim uvjetima, upisati kandidati iz Bosne i Hercegovine i inozemstva koji su, u pravilu, završili Stomatološki fakultet .

  • Kandidatu koji nije završio univerzitetski integrirani studij stomatologije Vijeće za doktorski studij može pri upisu na doktorski studij odrediti polaganje pojedinih predmeta ili dijelova predmeta (razlikovne predmete) iz univerzitetskog integriranog studija stomatologije.
  • Kandidati koji su završili studij u inozemstvu ili su odslušali dio nastave na studiju u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije ili ekvivalencije odslušanog dijela nastave.
  • Prosjek ocjena na univerzitetskom integriranom studiju treba biti najmanje 8, u sistemu ocjenjivanja od 5-10, odnosno 3,50 u sistemu ocjenjivanja od 1-5.
  • Obavezno je poznavanje engleskog jezika na nivou koja omogućava komunikaciju putem govora i pisma, praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova i upotrebu računalnih programa.