Specijalizacije

[tx_button style=”default” text=”Integrisani studij (I+II)” url=”http://sf.unsa.ba/bolonjski-studij/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Doktorski Studij (III)” url=”http://sf.unsa.ba/studij-i-programi/doktorski/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Strukovni studij dentalne higijene” url=”http://sf.unsa.ba/bs/studij-i-programi/strukovni-studij-dentalne-higijene/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Postdiplomske Specijalizacije” url=”http://sf.unsa.ba/zdravstvo/specijalizacije/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Kontinuirana edukacija” url=”http://sf.unsa.ba/zdravstvo/kontinuirana-edukacija-strucni-skupovi/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”]
Specijalizacije

U Federaciji Bosne i Hercegovine grane specijalizacije, trajanje, plan i program specijalizacija i užih specijalizacija (subspecijalizacija), kriteriji koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za obavljanje specijalizacije i subspecijalizacije, način provođenja specijalizacija i subspecijalizacija, te način polaganja specijalističkog ispita detaljno su definirani Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10) i Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije (“Službene novine Federacije BiH, broj 6/11, 11/11, 17/11, 22/1, 26/11, 82/11, 41/12 i 79/12).

Temeljem članka 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.novine FBiH“, broj: 46/10) specijalizacija se može odobriti zdravstvenom radniku i zdravstvenom saradniku koji ima izdato odobrenje za samostalan rad, te koji je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika visoke stručne spreme privatne prakse koji dodjeljuje specijalizaciju i koji ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita. Zahtjev za odobrenje specijalizacije podnosi zdravstvena ustanova, odnosno fakultet, sukladno članku 13. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije.

Odobrenje za specijalizaciju i subspecijalizaciju izdaje nadležni ministar zdravstva temeljem utvrđenog plana potrebnih kadrova, kojeg donosi nadležno ministarstvo na prijedlog nadležne komore. Na temelju dostavljenog zahtjeva od strane nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva, federalno ministarstvo zdravstva pristupa izradi Plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova tekuće godine za zdravstvene ustanove sa područja konkretnog kantona.

Plan i program specijalizacija i subspecijalizacija za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije (“Službene novine Federacije BiH, broj: 17/11)

Dokumenti potrebni za odobrenje specijalizacije

Dokumenti potrebni za odobrenje polaganja specijalističkog ispita

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija, kao i načinu polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita za stranog državljanina („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/12)

Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža, kao i način priznavanja specijalističkog, odnosno subspecijalističkog ispita obavljenog i položenog u inostranstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/12)