Materijal i alat za tehničko održavanje objekta – lot 1 i 2 – Izvještaj o toku i završetku e-aukcije, Zapisnik o ocjeni ponuda o Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača