Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju

[tx_button style=”default” text=”Oglasna ploča – studentski info” url=”http://sf.unsa.ba/category/studentski-info/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Raspored nastave” url=”http://sf.unsa.ba/bs/raspored-odrzavanja-nastave-u-ljetnom-semestru-studijske-2017-2018/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Katedre” url=”http://sf.unsa.ba/nastava-i-studenti/katedre/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Studentska služba” url=”http://sf.unsa.ba/nastava-i-studenti/studentska-sluzba/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”ISSS” url=”http://isss.ba/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Akademski kalendar UNSA” url=”http://unsa.ba/s/images/stories/novosti1516/Akademski%20kalendar%202016%202017.pdf” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”]
Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju

[tx_row]
[tx_column size=”2/3″]

Šef Katedre: Prof. dr sc Sanja Hadžić

Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju postoji od osnivanja Stomatološkog fakulteta 1960.god. Trenutno je na Katedri zaposleno dva vanredna profesora, jedan docent, dva asistenta te tri stomatološke sestre. Nastavno osoblje Katedre za oralnu medicinu i parodontologiju kroz svoje kontinuirano akademsko napredovanje sudjeluje i ostvaruje izvanredne rezultate u brojnim kliničkim i laboratorijskim naučnim i istraživačkim radovima, obrazuje i osposobljava dodiplomske studente i doktore stomatologije kao i stomatološke setre i tehničare u oblastima savremene parodontologije i oralne patologije,aktivno sudjeluje u vanrednim obrazovnim programima Stomatoloških komora, udruženja te drugih fakulteta medicinskih grupacija na lokalnom, regionalnom i međudržavnom nivou.

PREDMETI:

Oralna medicina-patologija:
Predmet se u okviru dodiplomske nastave sluša u VII. i VIII. semestru.
Predmet Oralna medicina –patologija ima za cilj da studente stomatologije educira i prezentira im savremene spoznaje u dijagnostičkom i terapijskom protokolu bolesti orofacijalne regije. Oralna patologija je sinteza opće patologije i kliničke stomatologije. Implikacije genetskih, sistemskih, autoimunih bolesti i fokalnih stanja na oralnim sluznicama su edukativni i klinički imperativ za savremene dijagnostičke procedure i multidisciplinaran terapijski protokol.
Svrha predmeta je da studentima kroz teorijsku i praktičnu edukaciju prezentira savremena naučna i klinička saznanja o etiopatogenezi, patofiziološkim, imunološkim, patohistološkim i imunofluorescentnim karakteristikama u postavljanju definitivne dijagnoze kod sistemskih bolesti, autoimunih bolesti, krvnih diskrazija, endokrinih poremećaja sa bolestima pljuvačnih žlijezda i fokalnom kompleksu medicinski kompromitiranih pacijenata. Educirati i obučiti studente da prepoznaju i uoče inicijalne simptome bolesti i sindroma, te da multidisciplinarno u saradnji sa odgovarajućim specijalistom provode terapijske protokole.
Edukacija se provodi kroz interaktivnu teoretsku nastavu, savremene vidove predavanja, seminare i praktičnu nastavu.

Parodontologija:
Predmeti Osnovi parodontologije i Klinička parodontologija se slušaju u okviru dodiplomske nastave u IX., X. i XI.sem.
Predmeti iz oblasti parodontologije predstavljaju fundametalni dio stomatološke edukacije.

Osnovi parodontologije:
Cilj predmeta Osnovi parodontologije je edukacija studenata stomatologije u domenu
parodontalne patologije .Studenti kroz teoretsku i praktičnu nastavu stiču znanja o biologiji ,patogenezi, imunopatohistološkim zbivanjima u parodontu,dijagnozi i diferencijalnoj dijagnozi parodontalne bolesti. Svrha predmeta je da se kroz nastavni predmet Osnovi parodontologije studenti educiraju o ciljevima parodontalne terapije, te o značaju inicijalne terapije, kao i tretmanu pacijenata sa sistemskim bolestima kod kojih je neophodan multidisciplinaran pristup.

Klinička parodontologija:
Cilj predmeta Klinička parodontologija je edukacija studenata dodiplomskog studija o značaju parodontoloških hirurških zahvata u cilju uspostavljanja morfološkog –fiziološkog stanja parodonta.Studeti stiču znanja o indikacijama, kontraindikacijama , tehnikama i instrumentariju potrebnom za hirurške zahvate, kao i savremenim metodama vođene tkivne i koštane regeneracije.
Svrha predmeta je da se kroz teoretsku i praktičnu nastavu studentima prezentiraju i metodološki inkorporiraju savremene znanstvene i kliničke spoznaje o značaju i rezultatima metoda parodontalne hirurgije i okluzalnog uravnoteženja. Svrha je upoznati studente sa adekvatnom upotrebom medikamenata (lokalno i sistemski) u parodontalnoj terapiji, preoperativno i postoperativno.
Dodiplomska i postdiplomska nastava iz oblasti Parodontologije se provodi kroz teorijsku i praktičnu interaktivnu nastavu, te brojne seminare i studije slučaja.

[/tx_column]
[tx_column size=”1/3″]
Kurikulum Katedre za oralnu medicinu i parodontologiju obuhvata obrazovanje i osposobljavanje studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija u oblasti oralne medicine i patologije te predkliničke i kliničke parodontologije.

 

[/tx_column]
[/tx_row]