Obavještenje o uvidu radne verzije doktorske disertacije dr.Lejla Selmanović

OBAVJEŠTENJE

Od dana 12.06.2021. godine korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije doktoranta mr.dr. Lejle Selmanović, pod naslovom: „Znanje, stavovi i percepcija značaja zdravstvenih radnika, roditelja i odgajatelja u prevenciji ranog dječijeg karijesa“, stavlja se na uvid javnosti.

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana.

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU