Obavještenje – stari NPP

Obavještavamo Vas da je rektor Univerziteta u Sarajevu donio Odluku broj 0101-6203/17 od 09.10.2017. godine na osnovu koje se omogucava svim studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu (stari nastavni plan i program) besplatno preuzimanje formulara koji se odnose na Prijavu za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provjeru znanja. Formulari su postavljeni na web stranici Univerziteta www.unsa.ba