Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge – izrada idejnog i glavnog projekta novog sistema grijanja, hlađenja i vjetrenja sa akcentom na korištenje obnovljivih izvora energije tj. izrada potrebne tehničke dokumentacije – faza II – otvoreni postupak

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge – izrada idejnog i glavnog projekta novog sistema grijanja, hlađenja i vjetrenja sa akcentom na korištenje obnovljivih izvora energije tj. izrada potrebne tehničke dokumentacije – faza II – otvoreni postupak