Studentska služba
 

Studentska služba u svojim aktivnostima je usmjerena na studente, a ogleda se u sljedećem:

  • Davanje informacija o studijskim programima i pravilima studiranja
  • Vrši upis studenata u prvu, kao i upis u naredne studijske godine, po zakonskim odredbama
  • Izdavanje uvjerenja i drugih dokumenata
  • Kontakt sa studentima
  • Implementacija ISSS-a
  • Procedure po zahtjevima korisnika
  • Vodi matične knjige i ostalu evidenciju o studentima
 
 
 
 
Telefon:

+387 33 226 663
+387 33 214 249 ext. 210

E-mail:
ssluzba@sf.unsa.ba

Rad sa studentima:
11:00-13:00 (ponedjeljak-petak)

ISSS-2

Informacioni Sistem (ISSS)

Zahtjevi za uvjerenja podnose se putem ISSS-a. Uvjerenja se mogu preuzeti u studentskoj službi fakulteta naredni radni dan nakon podnošenja zahtjeva. Prijava ispita se vrši isključivo putem ISSS-a za unaprijed objavljene termine ispitnih rokova na Oglasnoj ploči odnosno web stranici fakulteta.

Raspored nastave

I SEMESTAR 2019-2020 III SEMESTAR 2019-2020 V SEMESTAR 2019-2020 VII SEMESTAR 2019-2020 IX SEMESTAR 2019-2020 XI SEMESTAR 2019-2020

Prijava ispita – stari NPP​

besplatno preuzimanje formulara koji se odnose na Prijavu za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provjeru znanja.