POTREBNI DOKUMENTI ZA OBNOVU GODINE STARI PLAN I PROGRAM šk.god. 2017/2018.

(Upis traje od 25.09.2017.godine do 05.10.2017.godine)

 • List o prijavi semestra ( 0,50 KM kupuje se u studentskoj službi fakulteta)
 • Uplata školarine u visini od 825 KM na žiro račun: 3389002207973374 primalac Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu („UniCredit DD Bank“)

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U IV, V i VI godinu Studijske 2017/2018. godine ZA REDOVAN I SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

(Upis traje od 25.09.2017. godine do 05.10.2017. godine)

 1. List o prijavi semestra ( 0,50KM kupuje se u Studentskoj službi fakulteta)
 2. Obrazac ŠV20 – 1 kom. (0,50 KM kupuje se u Studentskoj službi fakulteta)
 3. Uplata školarine na žiro račun: 3389002207973374 primalac Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu
 • Za redovan studij 300 KM + 25 KM (školarina, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM, ukupno 325 KM)
 • Ponovci, školarina 800 KM + 25 KM, ukupno 825 KM
 • Za samofinansirajući studij 3000,00 KM + 25 KM  (školarina, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM,  ukupno 3.025,00 KM)
 • Studenti strani državljani upis u narednu godinu uplaćuju 6.000,00 KM + 25 KM (školarina, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM, ukupno 6.025,00KM)
 1. Ponovci samofinansirajući i strani državljani 800 KM + 25 KM
 2. Osiguranje na dobrovoljnoj osnovi u visini od 5 KM (uplata se vrši u asocijaciji studenata stomatološkog fakulteta „Studentist“)
 3. Uplata za informacioni sistem: 10 KM na račun Univerziteta u Sarajevu „UniCredit DD Bank“ Ž.R. 3383202250621169 (sa naznakom s kojeg fakulteta je student)
 4. Uplata za fond „Suada Dilberović“: 5 KM na 3383202250621169 primalac: Univerzitet u Sarajevu, (sa naznakom s kojeg fakulteta je student) na dobrovoljnoj osnovi
 5. Uplata za Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu – 5 Km na Ž.R. 3386902222532015 kod Unicredit banke (svrha uplate: sredstva za aktivnosti SPUS-a) na dobrovoljnoj osnovi
 6. Studenti koji pripadaju kategoriji RVI, porodice šehida i poginulih boraca, dobitnici najviših ratnih priznanja oslobođeni su uplate školarine u iznosu od 300,00 KM pri prvom upisu u studijsku godinu.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U II i III studijsku god. 2017/2018. ZA REDOVAN I SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

(Upis traje od 25.09.2017.godine do 05.10.2017.godine)

 1. List o prijavi semestra ( 0,50 KM kupuje se u Studentskoj službi fakulteta)
 2. Obrazac ŠV20 – 1 kom. ( 0,50 KM kupuje se u Studentskoj službi fakulteta)
 3. Uplata školarine na žiro račun: 3389002207973374 primalac Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu
 • Za redovan studij 300 KM+25 KM (školarina 300KM, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM) ukupno 325 KM
 • Ponovci, školarina 800 KM + 25 KM, ukupno 825 KM
 • Za samofinansirajući studij i strane državljane 7000,00 KM + 25 KM  (školarina 7000KM,  biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM)  ukupno 7.025,00 KM
 1. Ponovci samofinansirajući 800 KM + 25 KM
 2. Osiguranje na dobrovoljnoj osnovi u visini od 5 KM (uplata se vrši u asocijaciji studenata stomatološkog fakulteta „Studentist“)
 3. Uplata za informacioni sistem: 10 KM na račun Univerziteta u Sarajevu „UniCredit DD Bank“ Ž.R. 3383202250621169 (sa naznakom s kojeg fakulteta je student)
 4. Uplata za fond „Suada Dilberović“: 5 KM na 3383202250621169 primalac: Univerzitet u Sarajevu, (sa naznakom s kojeg fakulteta je student) na dobrovoljnoj osnovi
 5. Uplata za Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu – 5 Km na Ž.R. 3386902222532015 kod Unicredit banke (svrha uplate: sredstva za aktivnosti SPUS-a) na dobrovoljnoj osnovi
 6. Studenti koji pripadaju kategoriji RVI, porodice šehida i poginulih boraca, dobitnici najviših ratnih priznanja oslobođeni su uplate školarine u iznosu od 300,00 KM pri prvom upisu u studijsku godinu.
 7. Studenti upisani prije studijske 2015/16. godine na:
 • Redovan studij, plaćaju školarinu u visini od 325,00KM (školarina, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM);
 • Samofinansirajući studij 3025,00KM (školarina, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM); dok ponovci plaćaju 825,00KM
 • Strani studenti 6025,00KM (školarina, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM); obnova 825,00KM

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U I (prvu) GODINU studijske 2017/2018. ZA REDOVAN I SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

(Upis traje od 25.09.2017. do 05.10.2017. godine)

 1. Ljekarsko uvjerenje (STUDENTSKA POLIKLINIKA SARAJEVO)
 2. Upisni materijal i indeks ( uplatiti 30,00 km na žiro račun: 3383202250621169 primalac Univerzitet u Sarajevu  (sa naznakom sa kojeg fakulteta kandidat dolazi).Sa  uplatnicom indeks se može preuzeti u Studentskoj službi matičnog fakulteta
 3. Uplata školarine na žiro račun: 3389002207973374 primalac Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu
 • Za redovan studij 300 KM + 25 KM (školarina, biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM, ukupno 325 KM)
 • Za samofinansirajući studij 7.000,00 + 25 KM (školarina biblioteka 15KM, informacioni sistem 10KM, ukupno 7.025,00)
 1. 2 fotografije 6x4cm
 2. Osiguranje na dobrovoljnoj osnovi u visini od 5 KM (uplata se vrši u asocijaciji studenata stomatološkog fakulteta „Studentist“)
 3. Uplata za informacioni sistem: 10 KM na račun Univerziteta u Sarajevu „UniCredit DD Bank“ Ž.R. 3383202250621169 (sa naznakom s kojeg fakulteta je student)
 4. Uplata za fond „Suada Dilberović“: 5 KM na 3383202250621169, primalac: Univerzitet u Sarajevu, (sa naznakom s kojeg fakulteta je student) na dobrovoljnoj osnovi
 5. Uplata za Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu – 5 Km na Ž.R. 3386902222532015 kod Unicredit banke (svrha uplate: sredstva za aktivnosti SPUS-a) na dobrovoljnoj osnovi
 6. Studenti koji pripadaju kategoriji RVI, porodice šehida i poginulih boraca, dobitnici najviših ratnih priznanja oslobođeni su uplate školarine u iznosu od 300,00 KM pri prvom upisu u studijsku godinu.
 7. Ugovor o studiranju (obrazac preuzeti u studentskoj službi fakulteta)

OBAVIJEST ZA STUDENTE STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SA KLINIKAMA U SARAJEVU

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU
Prodekan za dodiplomski studij
Prof.dr.Enita Nakaš

Sarajevo, 11.09.2017. godine

OBAVIJEST ZA STUDENTE
STOMATOLOŠKOG FAKULTETA SA KLINIKAMA U SARAJEVU

Poštovani i dragi studenti i studentice,
prema akademskom kalendaru Univerziteta u Sarajevu, školska godina započinje 01.10.2017.
Molimo vas da provjerite vaše sanitarne knjižnice kako bi mogli pristupiti kliničkim vježbama, te izvršavati vaše obaveze sukladno s članom 88. Zakona o visokom obrazovanju kantona Sarajevo (stav 3a)

S poštovanjem,
Prof. dr sci. Enita Nakaš