Integrisani studij I i II ciklusa
 

Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu izvodi diplomske akademske studije za sticanje visoke stručne spreme za stručno zvanje doktor dentalne medicine (master, integrisani dodiplomski i diplomski studij) prema studijskom programu u skladu sa Bolonjskim procesom u trajanju od 12 semestara (360 ECTS).

Šta predstavlja ECTS?

Evropski sistem prenosa kredita (ESPK) ili European Credit Transfer System (ECTS), predstavlja jedinstven sistem kvantitativnog vrednovanja uloženog rada studenata u sticanju znanja, sposobnosti i vještina (ishod učenja) predviđenih kako studijskim programom, tako i svakim predmetom u okviru tog programa. Krediti su vrsta zajedničke „valute” u Evropskom sistemu visokog obrazovanja, pri čemu se ona zasniva na radu studenata koji je verifikovan ispitom.

Osnovne karakteristike ECTS sistema:

 • student u prosjeku radi 40 sati nedeljno
 • ukupno opterećenje studenata sastoji se od pohađanja predavanja, vježbi i seminarskih radova, konsultacija, priprema za nastavu, projekata, diplomskog-master rada i dr.
 • uvedena je konvencija da 60 bodova predstavlja kvantitativnu mjeru opterećenja prosječnog studenta u jednoj akademskoj godini, odnosno 30 bodova u jednom semestru
 •  jedan bod odgovara satnici od 25-30 sati rada studenta
 •  bodovi se dodjeljuju svakoj nastavnoj komponenti studijskog programa ( predmet, vježba, modul, studijski program, esej, seminarski rad, itd.)
 • studentu se bodovi za pojedini ispit dodjeljuju tek nakon što je taj ispit položio
 • bodovi nisu ocjene niti ih zamjenjuju.

Studentska služba

Pruža informacije potencijalnim kandidatima i aktuelnim studentima o uslovima upisa u prvu godinu studija, kao i o uslovima upisa u naredne godine studija. Za sve detalje o nastavnom procesu, konsultacije i rješavanje studentskih pitanja i statusa obratite se u Studentsku službu fakulteta.

Telefon:

+387 33 226 663
+387 33 214 249 ext. 210

E-mail:

ssluzba@sf.unsa.ba

Primjeri popunjavanja uplatnica za studente Stomatološkog fakulteta sa klinikama

INFORMACIJE za buduće studente

Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu nalazi se u centralnom dijelu Sarajeva. Samim tim dobro je povezan javnim prevozom do ostalih dijelova grada. Neposredno u blizini fakulteta nalazi se autobusko i minibus stajalište te trolejbuska stanica. Takođe u blizini fakulteta nalazi se nekoliko javnih parking prostora.
 

UPIS na fakultet

Konkurs za upis na Fakultet sa bližim uslovima i zahtjevima objavljuje Univerzitet u Sarajevu u junu svake godine.

Uslov za upis na Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu je završena četverogodišnja srednja škola, a pri rangiranju kandidata kriteriji su:

 • opšti uspjeh tokom srednje škole,
 • pojedinačan uspjeh tokom srednje škole iz Maternjeg jezika, Biologije, Hemije, Fizike i
 • nagrade na takmičenju iz FIZIKE, BIOLOGIJE, HEMIJE (kriteriji za bodovanje se navode u konkursu koji raspisuje Univerzitet u Sarajevu)
 • odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

 

Za realizaciju nastave fakultet raspolaže sa:

 • amfiteatrom površine 140 m2,
 • multimedijalnom salom površine 294 m2
 • dvije studentske sale ukupne površine 588 m2
 • osam učionica ukupne površine 502 m2
 • zubotehnički laboratorij 166 m2
 • biblioteka 64 m2
 • studentska čitaonica površine 103 m2
 • sedamnaest ordinacija (laboratorija) ukupne površine 340 m2

DOKUMENTI potrebni za prijavu na Konkurs

Uz prijavu na konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati slijedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

 • zahtjev za upis sa naznakom odsjeka na koji konkuriše,
 • svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u
  četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za
  kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,
 • diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu
 • druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima i u skladu sa uslovima konkursa