Javne odbrane najava za mart 2018

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE
STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J A V LJ U J E

Dr AIDA SELMANAGIĆ braniti će doktorsku disertaciju, pod naslovom:

“Radiološka evaluacija procjene dentalne dobi bosansko-hercegovačke populacije na osnovu razvoja trećih molara“

    dana 09.03.2018. godine u 10,00 sati

Javna odbrana će se održati u Amfiteatru Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Bolnička 4a.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 9 do 12 u Dekanatu Fakulteta.