Obavještenje o uvidu radne verzije doktorske disertacije dr.Jasmina Mlaćo Durek

OBAVJEŠTENJE

Od dana 12.06.2021. godine korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije doktoranta dr. Jasmine Mlaćo Durek, pod naslovom: „Evaluacija radiografskih parametara maturacije trećih molara u determinaciji dobnih karakteristika kod bosanskohercegovačke populacije“, stavlja se na uvid javnosti.

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana.

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU