Specijalizacije

U Federaciji Bosne i Hercegovine grane specijalizacije, trajanje, plan i program specijalizacija i užih specijalizacija (subspecijalizacija), kriteriji koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za obavljanje specijalizacije i subspecijalizacije, način provođenja specijalizacija i subspecijalizacija, te način polaganja specijalističkog ispita detaljno su definirani Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10) i Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije (“Službene novine Federacije BiH, broj 6/11, 11/11, 17/11, 22/1, 26/11, 82/11, 41/12 i 79/12).

Temeljem članka 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.novine FBiH“, broj: 46/10) specijalizacija se može odobriti zdravstvenom radniku i zdravstvenom saradniku koji ima izdato odobrenje za samostalan rad, te koji je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika visoke stručne spreme privatne prakse koji dodjeljuje specijalizaciju i koji ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita. Zahtjev za odobrenje specijalizacije podnosi zdravstvena ustanova, odnosno fakultet, sukladno članku 13. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije.

Odobrenje za specijalizaciju i subspecijalizaciju izdaje nadležni ministar zdravstva temeljem utvrđenog plana potrebnih kadrova, kojeg donosi nadležno ministarstvo na prijedlog nadležne komore. Na temelju dostavljenog zahtjeva od strane nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva, federalno ministarstvo zdravstva pristupa izradi Plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova tekuće godine za zdravstvene ustanove sa područja konkretnog kantona.

 
Kontinuirana edukacija – stručni skupovi
 
 

Program kontinuirane  edukacije stomatologa podrazumijeva sve oblike poslijediplomskog usavršavanja koji se organizuju na Stomatološkom fakultetu nezavisno od redovnih postdiplomskih studija.

Obuhvata kurseve, predavanja, sastanke radnih grupa, seminare, individualno usavršavanje, konsultacije, štampane, video i kompjuterski pomognute načine obrazovanja, kao i druge oblike prenošenja znanja i informacija.

Učesnici mogu biti doktori stomatologije i drugi stručnjaci koji obavljaju djelatnost zdravstvene zaštite.

Popunjene obrasce treba dostaviti na e-mail: dentalschool@sf.unsa.ba

Dental implant from basic to advanced 

Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu organizuje

NECIKLIČNI STUDIJ – DENTAL IMPLANTS FROM BASIC TO ADVANCED

Sve informacije o navedenom studiju, predavačima, učešću, načinu kako ostvariti učešće  i kontaktu možete naći na sljedećem linku.

Stomatološka komora Kantona Sarajevo učešće na navedenom studiju vrednuje sa 12 bodova.

One year master implant program