Strukovni studij dentalne higijene

[tx_button style=”default” text=”Integrisani studij (I+II)” url=”http://sf.unsa.ba/bolonjski-studij/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Doktorski Studij (III)” url=”http://sf.unsa.ba/studij-i-programi/doktorski/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Strukovni studij dentalne higijene” url=”http://sf.unsa.ba/bs/studij-i-programi/strukovni-studij-dentalne-higijene/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Postdiplomske Specijalizacije” url=”http://sf.unsa.ba/zdravstvo/specijalizacije/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Kontinuirana edukacija” url=”http://sf.unsa.ba/zdravstvo/kontinuirana-edukacija-strucni-skupovi/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”]
Strukovni studij dentalne higijene
 

[tx_row] [tx_column size=”2/3″]

Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu izvodi strukovni studij dentalne higijene za sticanje stručnog zvanja univerzitetski bachelor dentalne higijene prema studijskom programu koji je usklađen sa Bolonjskim procesom u trajanju od 6 semestara ( 180 ECTS).

Program za Strukovni studij dentalne higijene

 

[tx_row]

[tx_column size=”1/3″]Šta predstavlja ECTS?

ectsEvropski sistem prenosa kredita (ESPK) ili European Credit Transfer System (ECTS), predstavlja jedinstven sistem kvantitativnog vrednovanja uloženog rada studenata u sticanju znanja, sposobnosti i vještina (ishod učenja) predviđenih kako studijskim programom, tako i svakim predmetom u okviru tog programa. Krediti su vrsta zajedničke „valute” u Evropskom sistemu visokog obrazovanja, pri čemu se ona zasniva na radu studenata koji je verifikovan ispitom.[/tx_column]
[tx_column size=”1/3″]Osnovne karakteristike ECTS sistema:

  • student u prosjeku radi 40 sati nedeljno
  • ukupno opterećenje studenata sastoji se od pohađanja predavanja, vježbi i seminarskih radova, konsultacija, priprema za nastavu, projekata, diplomskog-master rada i dr.
  • uvedena je konvencija da 60 bodova predstavlja kvantitativnu mjeru opterećenja prosječnog studenta u jednoj akademskoj godini, odnosno 30 bodova u jednom semestru
  •  jedan bod odgovara satnici od 25-30 sati rada studenta
  •  bodovi se dodjeljuju svakoj nastavnoj komponenti studijskog programa ( predmet, vježba, modul, studijski program, esej, seminarski rad, itd.)
  • studentu se bodovi za pojedini ispit dodjeljuju tek nakon što je taj ispit položio
  • bodovi nisu ocjene niti ih zamjenjuju.

[/tx_column]
[tx_column size=”1/3″]Studentska služba

Pruža informacije potencijalnim kandidatima i aktuelnim studentima o uslovima upisa u prvu godinu studija, kao i o uslovima upisa u naredne godine studija. Za sve detalje o nastavnom procesu, konsultacije i rješavanje studentskih pitanja i statusa obratite se u Studentsku službu fakulteta.

Telefon:
+387 33 226 663
+387 33 214 249 ext. 210
E-mail:
ssluzba@sf.unsa.ba[tx_divider size=”5″]20160421_124840 (2)
Informacije za buduće studente[/tx_column]
[/tx_row]