INFORMACIJE za buduće studente

Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu nalazi se u centralnom dijelu Sarajeva. Samim tim dobro je povezan javnim prevozom do ostalih dijelova grada. Neposredno u blizini fakulteta nalazi se autobusko i minibus stajalište te trolejbuska stanica. Takođe u blizini fakulteta nalazi se nekoliko javnih parking prostora.

Za realizaciju nastave fakultet raspolaže sa:

 • amfiteatrom površine 140 m2,
 • multimedijalnom salom površine 294 m2
 • dvije studentske sale ukupne površine 588 m2
 • osam učionica ukupne površine 502 m2
 • zubotehnički laboratorij 166 m2
 • biblioteka 64 m2
 • studentska čitaonica površine 103 m2
 • sedamnaest ordinacija (laboratorija) ukupne površine 340 m2

UPIS na fakultet

Konkurs za upis na Fakultet sa bližim uslovima i zahtjevima objavljuje Univerzitet u Sarajevu u junu svake godine.

Uslov za upis na Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu je završena četverogodišnja srednja škola, a pri rangiranju kandidata kriteriji su:

 • opšti uspjeh tokom srednje škole,
 • pojedinačan uspjeh tokom srednje škole iz Maternjeg jezika, Biologije, Hemije, Fizike i
 • nagrade na takmičenju iz FIZIKE, BIOLOGIJE, HEMIJE (kriteriji za bodovanje se navode u konkursu koji raspisuje Univerzitet u Sarajevu)
 • odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

DOKUMENTI potrebni za prijavu na Konkurs

Uz prijavu na konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati slijedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

 • zahtjev za upis sa naznakom odsjeka na koji konkuriše,
 • svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u
  četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za
  kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,
 • diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu
 • druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima i u skladu sa uslovima konkursa