Odbrana magistarskih radova – Dr. Aida Hafizović, Dr. Aldijana Pjano, Dr. Selma Šabić

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE
STOMATOLOŠKOG FAKULTETA U SARAJEVU
O B J A V LJ U J E

  • Dr Aida Hafizović braniće svoj magistarski rad pod naslovom: „Procjena stepena oštećenja parodoncija komparacijom vrijednosti biomarkera oksidativnog stresa (8-hidroksideoksiguanozina) u pljuvačci“, dana 30.11.2020. godine. godine u 12 sati u Amfiteatru Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 4a
  • Dr Aldiana Pjano braniće svoj magistarski rad pod naslovom: „Procjena regenerativnog potencijala i antibakterijskog učinka hijaluronske kiseline u liječenju hroničnog parodontitisa“, dana 30.11.2020. godine u 13.30 sati u Amfiteatru Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 4a
  • Dr Selma Šabić braniće svoj magistarski rad pod naslovom: „Učestalost i posljedice prijevremene ekstrakcije mliječnih zuba i najčešći razlozi ekstrakcije u mliječnoj i mješovitoj denticiji u Kantonu Sarajevo“ dana 14.12.2020. godine u 12 sati u Amfiteatru Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Bolnička 4a

Odbrane su javne i biće održane u skladu sa Zaključkom Senata Univerziteta u Sarajevu od 22.07.2020.godine., a magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 9 do 12 u Dekanatu Fakulteta.