SPISAK OBAVEZNE I DOPUNSKE LITERATURE ZA STOMATOLOŠKE PREDMETE U AKADEMSKOJ 2021/22 GODINI

LITERATURA I STRUKTURA BODOVA ZA PREDMETE NA KOJIMA NASTAVU IZVODE NASTAVNICI SA DRUGIH ORGANIZACIONIH JEDINICA UNSA: Humana genetika i biologija stanica, Mikrobiologija i imunologija, Fiziologija čovjeka, Medicinska biohemija