Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

Diplomski radovi

2020/2021

 1. Adrović E. Hitna stanja u endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 2. Agić Dž. Oralne dermatoze autoimune etiologije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 89 str.
 3. Ahmetbašić A. Anomalije broja zuba: dijagnoza i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 4. Ajanović A. Regenerativna endodontska terapija kod mladih stalnih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 51 str.
 5. Ajanović A. Lesion sterilisation and tissue repaire (LSTR) tehnika u mlijećnoj denticiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 36 str.
 6. Al-Oweimer K. Parametri ishoda endodontskog tretmana [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 50 str.
 7. Al Shurman Fatmah. Pulpektomije i mliječna denticija: mogućnosti i izazovi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 34 str.
 8. Alendar J. Uticaj platforme Abutment Platform Switching u prezervaciji alveolarnog grebena [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 51 str.
 9. Alibašić S. Uloga skeletalnog odnosa vilica u terapiji bezubih pacijenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 10. Allouch A. Značenje ergonomije u stomatološkoj praksi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 55 str.
 11. Arnaut A. Uzroci, posljedice i prevencija preranog gubitka mliječnih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 55 str.
 12. Arnautović R. Komparacija broja ekstrahiranih zuba u bosanskohercegovačkoj populaciji u odnosu na preporučene ciljeve oralnog zdravlja WHO 2020. godine [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 58 str.
 13. Avdić A. Embolizacija krvnih žila tumora kao metoda u liječenju [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 47 str.
 14. Bader D. Miofascijalna orofacijalna bol [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 76 str.
 15. Bader N. Izrada okluzalne udlage digitalnim metodama [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 16. Bakou F. Atraumatski restaurativni tretman: materijali i tehnika [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 42 str.
 17. Bašić A. Oralne ulceracije: etiologija, klinička slika, diferencijalna dijagnoza i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 73 str.
 18. Begluk I. Određivanje međuviličnih odnosa u terapiji parcijalnim protezama [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 19. Bošnjak S. Terapijski pristupi kod tretmana rane i uznapredovale karijesne lezije u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 65 str.
 20. Botalić S. CBCT analiza korijenske kanalne morfologije donjih premolara [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 51 str.
 21. Bradić N. Higijena interdentalnog prostora u prevenciji aproksimalnog karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 35 str.
 22. Bradvica M. Primjena lasera u endodontskoj terapiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 39 str.
 23. Brigić A. Nehirurška terapija u parodontologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 91 str.
 24. Bulatović A. Implantoprotetska terapija totalne bezubosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 25. Bunić M. Obrazni luk: primjena u izradi mobilnih protetskih radova [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 62 str.
 26. Čamdžić A. Znakovi i simptomi tepmoromandibularnih disfunkcija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 70 str.
 27. Čaušević A. Proces formiranja vezivnog tkiva, koštanog tkiva tokom osteomukoznog zarastanja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 58 str.
 28. Čočić E. Dentalni status nakon zračne i kemoterapije kod pacijenata sa operisanim karcinomom viscerokraniuma [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 29. Ćatović T. Procjena zastupljenosti ortodontskih anomalija u filmovima bh produkcije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 54 str.
 30. Ćosić K. Analiza dimenzije i distribucije boje frontalnih zuba kod populacije pacijenata u Bosni i Hercegovini [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 37 str.
 31. Delibegović D. Rekonstrukcija endodontski tretiranih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 54 str.
 32. Delić R. Nepčane egzostoze i specifičnosti izrade gornje totalne proteze [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 33. Duradbegović N. Primjena inhalacione sedacije u stomatološkom tretmanu pacijenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 47 str.
 34. Džaferović E. Hronični parodontitisi: etiologija, klinička slika, diferencijalna dijagnoza i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 93 str.
 35. Džino M. Apikalni periodontitis endodontski liječenih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 69 str.
 36. Đelilović A. Poređenje savremenih otisnih materijala i digitalno otiskivanje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 37. Đozić S. Kvaliteta života i sveukupno zadovoljstvo pacijenta totalnom protezom [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 52 str.
 38. Fočić A. Primjena litij-disilikatne keramike u izradi fiksnih nadoknada bočne regije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 65 str.
 39. Grgić A. Žvačna efikasnost kod nosilaca proteza [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 51 str.
 40. Grublješić A. Rekonstrukcija lica u forenzičkoj identifikaciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 59 str.
 41. Guska D. Eksterna cervikalna resorpcija korijena [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 43 str.
 42. Hadžić S. Zarastanje apikalnih lezija: razmatranja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 52 str.
 43. Hajradinović A. Dijagnoza i terapija maksilarnog sinuzitisa dentogene etiologije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 58 str.
 44. Halilbašić B. Očekivanje i zadovoljstvo pacijenata Stomatološkog fakulteta sa klinikama različitim modalitetima protetskog liječenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 42 str.
 45. Halilović M. Primjena lokalne anestezije u oralnoj hirurgiji sa osvrtom na uzroke neuspjeha primjenom pojedinih tehnika [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 59 str.
 46. Hankić A. Rani ortodontski tretman malokluzija treće klase: pro et contra [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 47. Hašimbegović D. Savremeni pristup u rehabilitaciji totalne bezubosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 68 str.
 48. Helez E. Recesije: etiologija, klinička slika i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 86 str.
 49. Herdić N. Etiologija temporomandibularnih disfunkcija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 50. Herenda N. Procjena spola odontometrijskom analizom zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 51. Hodžić E. Zalivanje fisura kao preventivna mjera u zaštiti od karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 44 str.
 52. Hodžić S. Upotreba sredstava za oralnu higijenu kod djece i adolescenata u praksi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 66 str.
 53. Hrusto A. Primjena biomimetičkih i bioaktivnih stomatoloških materijala kod djece i adolescenata u teoriji i praksi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 54. Isaković I. Oboljenja pljuvačnih žlijezda [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 67 str.
 55. Isić J. Socijalni mediji kao izvor informacija o ortodontskom tretmanu [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 56. Jerlagić A. Fokalni kompleks sa posebnim osvrtom na dentogene fokuse i terapiju [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 37 str.
 57. Jurišić A. Preventivna stomatologija u trećoj životnoj dobi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 71 str.
 58. Kabiljagić A. Uloga radiografske analize u forenzičnoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 67 str.
 59. Kahriman K. Odnos debljine gingive i stepena resorpcije kosti oko dentalnog implantata sa platformom Switchom [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 39 str.
 60. Kajtaz N. Prevencija trauma zuba, vilica i lica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 61. Kandić E. Utjecaj štetnih navika na razvoj primarne denticije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 40 str.
 62. Kapić N. Primjena digitalnih tehnologija u planiranju i izradi fiksnoprotetskog rada [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 71 str.
 63. Kardović E. Jatrogene posljedice ortodontskog tretmana [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 67 str.
 64. Kolašinac Z. Laserska fluorescencija u dijagnozi karijesa: prednosti i nedostaci [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 59 str.
 65. Kolobarić M. Metode za procjenu dentalne starosti kod adolescenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 66. Kotorić P. Otisne tehnike u implantologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 67. Krišto A. Metode u dijagnostici karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 48 str.
 68. Kubat N. Inervacija zubnog organa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 69. Kućel L. Hipodoncija stalnih zubi u humanoj denticiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 70. Kunalić S. Reparatorni i regenerativni potencijal zubnih tkiva [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 71. Kurevija M. Primjena lokalne anestezije u dječjem uzrastu [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 34 str.
 72. Kurtanović S. Savremene metode u liječenju parodontalnih oboljenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 73. Kurtić A. Procjena zastupljenosti ortodontskih anomalija u filmovima francuske produkcije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 58 str.
 74. Lendo A. Značaj i metode izrade privremenih fiksnih nadoknada [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 62 str.
 75. Lendo M. Efekti alternativnih sistema pušenja na oralno zdravlje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 67 str.
 76. Leto A. Analiza faktora koji utiču na uspješnost dezinfekcije korijenskih kanala [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 44 str.
 77. Ligata S. Procjena zastupljenosti ortodontskih anomalija u filmovima italijanske produkcije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 78. Lindov A. Primjena antiseptičkih sredstava u preventivnoj i dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 63 str.
 79. Ljevo E. Hirurška terapija poluimpaktiranih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 52 str.
 80. Mahmutović A. Morfologija korijenskih kanala trećih molara [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 81. Mahmutović L. Metode za procjenu dentalne dobi kod djece [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 58 str.
 82. Maktouf M. Klinička i radiološka evaluacija položaja i morfologije korijenova impaktiranih trećih molara [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 48 str.
 83. Mandić M. Minimalno invazivni pristupni kaviteti: prednosti i nedostaci [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 52 str.
 84. Marković A. Estetika totalne proteze i zlatne proporcije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 75 str.
 85. Marković J. Primjena cirkon keramike u izradi fiksnih nadoknada frontalne regije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 71 str.
 86. Maroš B. Sredstva za remineralizaciju zuba u službi zaštite oralnog zdravlja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 87. Mehić A. Indikacije i posebni aspekti ortodontskog tretmana odraslih [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 88. Mehić K. Primjena litij-disilikatne keramike u izradi fiksnih nadoknada frontalne regije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 86 str.
 89. Merdžanić Z. Komplikacije implantoprotetske terapije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 63 str.
 90. Mešić A. [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 41 str.
 91. Mijoč Z. Bol temporomandibularnog zgloba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 59 str.
 92. Muhić A. Unutrašnje diskoloracije zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 93. Mujić A. Anatomski (situacioni) otisci u protetici: klasifikacija i način uzimanja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 58 str.
 94. Mujić I. Rani ortodontski tretman malokluzija druge klase [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 66 str.
 95. Muminović I. Uticaj orofacijalnih rascjepa na psihosocijalni razvoj [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 96. Musić T. Medikamentozna terapija u oralnoj medicini [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 85 str.
 97. Nevistić K. Estetski parametri donje trećine lica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 63 str.
 98. Nišić M. Cheilitisi: etiologija, klinička slika, diferencijalna dijagnoza i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021.
 99. Omeragić R. Hirurški postupak: dentalna implantologija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 64 str.
 100. Omerhodžić F. Planiranje implantoprotetske terapije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 70 str.
 101. Oprašić A. Etiologija, dijagnoza i terapija bruksizma [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 94 str.
 102. Osmanbegović E. Etiologija, dijagnostika i terapija dentinske preosjetljivosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 47 str.
 103. Osmanović Dž. Profesionalne bolesti doktora dentalne medicine [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 59 str.
 104. Papračanin E. Primjena veznih elemenata u implantoprotetici [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 55 str.
 105. Pehar A. Protokoli u dobijanju PRF-a [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 106. Perenda M. Korijensko-kanalna konfiguracija stalnih sjekutića [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 34 str.
 107. Perić M. Mehanizmi obrane pulpo-dentinskog kompleksa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 52 str.
 108. Piralić A. Komplikacije ortodontskog tretmana [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 51 str.
 109. Pirović A. Ručne i mehaničke metode uklanjanja endodontskog punjenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 62 str.
 110. Popović E. Virusna oboljenja usne šupljine u dječijem uzrastu [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 49 str.
 111. Porović A. Stabilnost boje vještačkih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 55 str.
 112. Prskalo N. Stomatološki tretman medicinski kompromitiranih pacijenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 81 str.
 113. Radišić M. Znanje, stavovi i praksa trudnica o oralnom zdravlju i njegovom značaju [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 62 str.
 114. Rastić M. Uticaj malokluzija na kvalitet života [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 115. Rašljanin Z. Traumatske ozljede mliječnih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 116. Razić A. Duboki karijes: dijagnostičke procedure i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 74 str.
 117. Rifatbegović A. Analogne i digitalne metode otiskivanja u protetici [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 70 str.
 118. Salihbegović D. Prevencija sportskih povreda zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 48 str.
 119. Sedić J. Uticaj pandemije COVID-19 na stomatološku praksu i oralno zdravlje stanovništva [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 44 str.
 120. Selimović A. Histopatologija periapikalne inflamatorne lezije s akcentom na plazma ćelije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 121. Skoko E. Parodontološki aspekt fiksnoprotetske rehabilitacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 122. Srabović A. Procjena dentalne dobi omjerom pulpa / zub donjih očnjaka [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 55 str.
 123. Srna M. Procjena starosti pacijenta na osnovu 3D CBCT volumetrijske analize pulpne komore [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 55 str.
 124. Suljić N. Primjena kortikosteroida u endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 52 str.
 125. Šabić E. Rekonstrukcija endodontski tretiranih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 67 str.
 126. Šarac D. Oralnohirurške intervencije u pacijenata liječenih radio i kemoterapijom sa osvrtom na indikacije i komplikacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 73 str.
 127. Šimunić P. Stanje oralnog zdravlja kod određenih kategorija medicinski kompromitovanih pacijenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 66 str.
 128. Šimunović L. Procjena rizika za nastanak karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 54 str.
 129. Šujić S. Sistemske bolesti i parodontitis [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 58 str.
 130. Tahirović T. Terapija keramičkim ljuskama u fiksnoj protetici [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 131. Tatar A. Mobilni aparati: mogućnosti i ograničenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 62 str.
 132. Tepić M. Endodontski pristup zubima sa kalcifikacijskim promjenama u zubnoj pulpi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 48 str.
 133. Terzić L. Estetski parametri dentolabijalnog kompleksa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 134. Topić D. Termoplastične tehnike punjenja korijenskih kanala [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 38 str.
 135. Trešnjo A. Tehnike šivanja u modernoj oralnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 69 str.
 136. Trnačević A. Procjena spola radiografskom analizom linearnih dimenzija mandibule [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 137. Tucaković S. Estetski retencijski elementi parcijalne proteze [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 138. Tule A. Hirurške procedure povezane s ortodontskim tretmanom [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 59 str.
 139. Vlahović M. Utjecaj vegetarijanske prehrane na tkiva zubnog organa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 55 str.
 140. Vrbić A. Načini motivacije djece za brigu o oralnom zdravlju [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 66 str.
 141. Weiler A. Okluzalno uravnoteženje: parodontalni aspekt [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 48 str.
 142. Zeljković A. Savremene profilaktičke mjere u prevenciji karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 42 str.
 143. Zukić M. Oralne manifestacije poremećaja ishrane djece i adolescenata: anorexia i bulimia [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 49 str.
 144. Žalić M. Traume zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 66 str.

2019/2020

 1. Abdić F. Učestalost prijeloma donje vilice i hirurškog tretmana nakon saobraćajnih nezgoda [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 34 str.
 2. Agić T. Okluzijski koncepti u implantoprotetici [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 26 str.
 3. Ahmetović L. Kompjuterski potpomognuta endodoncija: guided endodontics [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 44 str.
 4. Aliefendić A. Učestalost retiniranih kaninusa kod ortodontskih pacijenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 33 str.
 5. Asotić B. Implantoprotetska rješenja za bezubu čeljust [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 47 str.
 6. Babović A. Prevencija i tretman karijesa ranog djetinjstva [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 56 str.
 7. Bader H. Luksacije povrede mliječnih i trajnih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 45 str.
 8. Bader L. Upalni poremećaji temporomandibularnog zgloba i liječenje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 49 str.
 9. Badnjević S. Estetika osmijeha kod totalnih proteza [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 32 str.
 10. Bajrović A. Podlaganje totalnih proteza: indikacije, klinički postupci i materijali [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 33 str.
 11. Baručija E. Regenerativni endodontski tretmani: klinički aspekti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 62 str.
 12. Bećirović Dž. Rtg dijagnostika u oralnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 70 str.
 13. Beganović A. Oralno zdravlje kod poremećaja u jedenju [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 67 str.
 14. Bizović L. Oralne manifestacije krvnih oboljenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 71 str.
 15. Božić S. Radijacioni karijes [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 35 str.
 16. Brodlić E. Terapijske mogućnosti bruksizma [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 51 str.
 17. Bukić J. Izrada krilnog mosta u transkaninoj regiji: indikacije i kontraindikacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 38 str.
 18. Burzić A. Nekrotizirajuća parodontalna bolest: etiologija, klinička slika, dijagnoza i plan terapije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 56 str.
 19. Čamdžić T. Polucirkularni most [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 39 str.
 20. Ćatić A. Dentalni plak – biofilm [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 55 str.
 21. Daguda A. Uloga medijatora u inflamatornim procesima pulpe [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 50 str.
 22. Delimustafić A. Traume zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 56 str.
 23. Deumić E. Povezanost eruptivnih stadijatrećih molara i dentalne dobi kod djece i adolescenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 53 str.
 24. Didić A. Značaj estetskih parametara u protetskoj rehabilitaciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 77 str.
 25. Dobrilović N. Imedijatna proteza [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 46 str.
 26. Dolić M. Virusne infekcije usta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 51 str.
 27. Džanko A. Procjena zadovoljstva totalno bezubih pacijenata protetskim radom nošenim na dentalnim implantatima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 54 str.
 28. Džebo A. Prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja djece: znanje i stavovi studenata stomatologije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 64 str.
 29. Džekman A. Stomatološka zdravstvena zaštita i oralno zdravlje djece i adolescenata u BiH: sadašnjost i budućnost [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 77 str.
 30. Đulić S. Stomatitis aphthosa recurrens: etiologija, klinička slika, dijagnoza i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 52 str.
 31. Fattah I. Nekariozni defekti tvrdih zubnih tkiva: etiologija, prevencija i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 42 str.
 32. Ganibegović M. Radiološka dijagnostika u protetskoj rehabilitaciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 44 str.
 33. Gegić A. Nekarijesne cervikalne lezije: patohistološki i patofiziološki aspekti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 48 str.
 34. Gladan B. Uloga socijalnih medija u zdravstvu [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 48 str.
 35. Golić Dž. Kontaktna tačka i savremene metode njene rekonstrukcije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 58 str.
 36. Graca E. Keramičke krunice: indikacije i specifičnosti u izradi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 53 str.
 37. Grebović A. Diskoloracija endodontski tretiranih zuba i terapijski modaliteti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 56 str.
 38. Hadžikić Đ. Restaurativni materijal u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 53 str.
 39. Hajradinović F. Fiksne nadoknade u bočnoj regiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 44 str.
 40. Hajrović M. Materijali za ispune u dječijoj stomatologiji: kliničke implikacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 76 str.
 41. Harčević M. Specifičnosti mliječnih zuba i njihov značaj u kliničkom radu [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 57 str.
 42. Harčinović A. Vizuelni sistemi za detekciju karijesa okluzalnih i glatkih površina: klinički izazovi i dileme [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 55 str.
 43. Hasić MMinimalno invazivna terapija u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 57 str.
 44. Hesham NS. Laboratorijska dijagnostika infekcija usne šupljine [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 44 str.
 45. Hodžić B. Ergonomija i profesionalne bolesti zaposlenih u oblasti dentalne medicine [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 52 str.
 46. Hodžić D. Digital smile design softveri u restaurativnoj terapiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 52 str.
 47. Huduti I. Fiksne nadoknade u frontalnoj regiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 58 str.
 48. Huskanović S. Restorativni i endodontski tretman pacijenata sa dijabetesom [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 45 str.
 49. Huskić H. Komparativna odontografija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 48 str.
 50. Imamović A. CBCT analiza maksilarnih sinusa: anatomija i patologija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 45 str.
 51. Imamović A. Krunice i fiksni protetski radovi na dentalnim implantatima: protetske komplikacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 52 str.
 52. Imamović A. Traumatska okluzija: etiologija i dijagnoza [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 48 str.
 53. Imamović Dž. Urgentna stanja u oralnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 77 str.
 54. Imamović E. Uloga pljuvačke u održavanju oralne homeostaze i prevenciji oboljenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 52 str.
 55. Isaković H. Intraoralni i laboratorijski skeneri: klinički aspekti primjene [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 37 str.
 56. Isanović S. Infektivna oboljenja kao profesionalni rizik [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 43 str.
 57. Islamović I. Protokol za donošenje odluke za ispravan terapeutski postupak zatvaranja fistule i oroantralne komunikacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 47 str.
 58. Jakoliš S. Pljuvačka kao dijagnostički medij [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 55 str.
 59. Kadrić E. Planiranje implantoprotetske terapije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 34 str.
 60. Kahriman M. Teleskop proteze [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 36 str.
 61. Kalajdžić S. Morfološke varijacije i anomalije genetski labilnih zuba stalne denticije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 49 str.
 62. Karač S. Obstructive sleep apnea syndrome kod djece [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 38 str.
 63. Karaga E. Etiologija, učestalost i povezanost anomalija broja i veličine zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 37 str.
 64. Karić E. Nanotehnologija u endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 65 str.
 65. Keserović EA. Alergijske manifestacije na oralnim sluznicama [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 81 str.
 66. Kišić M. Ispitivanje odnosa pacijenta i stomatoloških zdravstvenih radnika [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 41 str.
 67. Kučinar Z. Interceptivna ortodoncija: mogućnosti i ograničenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 45 str.
 68. Kuduz A. Uticaj medikamenata na ortodontsko pomjeranje zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 36 str.
 69. Lokvančić A. Crvene i bijele lezije sluznica usne šupljine [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 56 str.
 70. Lončar L. Detekcija i klasifikacija karijesnih lezija u mliječnoj i mladoj trajnoj denticiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 90 str.
 71. Ljevaković A. Recemizacija aminokiselina u forenzičkoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 57 str.
 72. Maarouf M. Uticaj bruksizma na zube [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 33 str.
 73. Makić O. Procjena zastupljenosti ortodontskih anomalija u romantičnim komedijama [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 23 str.
 74. Mameledžija N. Uticaj serumske koncentracije 25(OH)D na zarastanje ekstrakcione rane [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 60 str.
 75. Mašić H. Infiltracija karijesa smolom kao metod neinvazivnog restaurativnog tretmana [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020.
 76. Milićević M. Suvremeni trendovi facijalne estetike: analiza markentiškog sadržaja i kritički osvrt [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 48 str.
 77. Mujić N. Podlaganje totalnih proteza [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 38 str.
 78. Mujkić A. Karakteristike, dijagnoza i terapija prekobrojnih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 33 str.
 79. Munjić A. Parodontalna mikrobiologija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 54 str.
 80. Musić M. Biomimetički i bioaktivni materijali u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 95 str.
 81. Mustafić A. Osviještenost studenata Stomatološkog fakulteta u Sarajevu o profesionalnim rizicima radnog mjesta stomatologa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 33 str.
 82. Nurikić E. Oralnohirurške intervencije kod djece [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 58 str.
 83. Omerhodžić D. Funkcijska analiza stomatognatog sistema u svrhu postavljanja dijagnoze temporomandibularnih poremećaja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 56 str.
 84. Omerkić S. Odnos ruba restauracije i marginalnog parodoncijuma [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 46 str.
 85. Osmanović N. Minimalno invazivna endodoncija: realnost ili utopija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 44 str.
 86. Pašić M. Izvori svjetlosti za polimerizaciju kompozita [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 66 str.
 87. Peco E. Morfološke, histološke i funkcionalne promjene na zubima uslovljene starenjem [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 48 str.
 88. Pilica E. Procjena zastupljenosti ortodontskih anomalija u crtanim filmovima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 89 str.
 89. Pirović A. Sindrom napuklog zuba – cracked tooth syndrome. [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 50 str.
 90. Plakalo A. Crveno-bijela estetika u implantoprotetici [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 23 str.
 91. Plecić E. Testovi vitaliteta u procjeni zdravlja pulpe stalnih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 51 str.
 92. Prohić D. Karakteristike i specifičnosti kliničkih postupaka u izradi parcijalnih proteza sa atačmenima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 43 str.
 93. Puljić D. Morfologija okluzalne površine: klinički izazovi u dijagnozi karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 58 str.
 94. Ramović T. Mogućnosti digitalnih tehnologija u izradi fiksnih nadoknada [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 68 str.
 95. Redžović E. Vestibularna debljina kosti mandibule u odnosu na mandibularni kanal: retrospektivna CBCT studija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 213 str.
 96. Reizbegović L. Medikamentozna terapija u oralnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 50 str.
 97. Rovčanin E. Endodontska bol: dijagnoza, uzroci, prevencija i liječenje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 66 str.
 98. Sačak Z. MTA u restaurativnoj stomatologiji i endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 68 str.
 99. Sadagić K. Interceptivna ortodoncija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 41 str.
 100. Salčin MEstetski parametri lica, zuba i mekih tkiva značajni za protetsku rehabilitaciju pacijenta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 48 str.
 101. Salihović J. Značaj preventivne i interceptivne ortodoncije za održavanje normalnih orofacijalnih funkcija i optimalnog oralnog zdravlja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 70 str.
 102. Salković A. Reprodukcija detalja elastomernih otisnih materijala [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 32 str.
 103. Selimhodžić S. Protetsko zbrinjavanje djece i mladih [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 61 str.
 104. Sinanović Dž. Anomalije zuba i njihov tretman [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 69 str.
 105. Smailbegović A. Antibiotici u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 58 str.
 106. Softić A. Mikrohirurške tehnike u endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 62 str.
 107. Suljić B. Srebro diamin fluorid: upotreba u stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 36 str.
 108. Sušac J. Urgentna stanja u pedodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 72 str.
 109. Šahinović ARekonstrukcija endodontski zbrinutih zuba; višekorjene kočić nadogradnje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 47 str.
 110. Šehović M. Konvencionalno i adhezivno cementiranje fiksnoprotetskih nadoknada [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 53 str.
 111. Šimić-Polić S. Primjena matičnih ćelija u stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 33 str.
 112. Šišić H. Dimenzionalna stabilnost elastomernih otisnih materijala [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 36 str.
 113. Šišić M. Primjena antikariogenih sredstava i metoda u preventivnoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 76 str.
 114. Šukman M. Uspjeh liječenja posoperativnih defekata pektoralnim miokutanim režnjem [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 39 str.
 115. Telalović A. Bioaktivnost endodontskih silera [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 42 str.
 116. Tupković R. Endodontska radna dužina i njen značaj [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 78 str.
 117. Ugljanin L. Procjena spola na osnovu everzije gonijuma i fleksije zadnje ivice ramusa mandibule [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 31 str.
 118. Vampovac K. Procjena zastupljenosti ortodontskih anomalija u horor-filmovima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 19 str.
 119. Vidović A. Savremeni koncept djelovanja fluorida u stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 62 str.
 120. Višo A. Terapija miogenih temporomandibularnih poremećaja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 56 str.
 121. Vuić E. Agresivni parodontitis: terapijski izazovi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 66 str.
 122. Zehić T. Oralna higijena kod mobilnih protetskih nadoknada [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 44 str.
 123. Zorić E. Akutna stanja u parodontologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 43 str.
 124. Zoronjić A. Profesionalni rizici stomatologa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 46 str.
 125. Župić Dž. Procjena uticaja oralnog zdravlja na kvalitet života djece [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 62 str.

2018/2019

 1. Avdušinović M. Parodontalno kauzalno liječenje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 41 str.
 2. Ašćerić T. Fiziološke metode za određivanje vertikalne dimenzije okluzije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019.45 str.
 3. Bajrektarević A. Adhezijski tip preparacije kaviteta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 53 str.
 4. Balićevac L. Centrična relacija i njen značaj u protetskom tretmanu [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 49 str.
 5. Bećirović Dž. Estetski značaj postave prednjih zuba u izradi gornje totalne proteze [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 38 str.
 6. Beganović E. Svi aspekti avulzije zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 43 str.
 7. Begić M. Mogućnost primjene ultrazvuka u endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 58 str.
 8. Begovac A. Matične ćelije i stomatologija: mogućnosti i perspektive [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 41 str.
 9. Bejtić F. Zlatni rez kao metod procjene estetike lica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 23 str.
 10. Bešlija S. Hibridni sloj u restaurativnoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 60 str.
 11. Biber I. Duboki zagriz: terapijske mogućnosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 29 str.
 12. Biogradlija E. Egzogena oštećenja oralnih sluznica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 56 str.
 13. Brkić F. Etiološki faktori nastanka oralnih prekanceroza [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 58 str.
 14. Bukvić B. Utjecaj sastava i mikrostrukturne građe dentalnih keramika na terapeutske mogućnosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 40 str.
 15. Burnić A. Oralni karcinom i promjene na oralnim sluznicama usljed radioterapije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 50 str.
 16. Cerić M. Otvoreni zagriz: terapijske mogućnosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 29 str.
 17. Čaušević A. Neurogeni aspekt inflamacije zubne pulpe i apikalnog periodoncija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 40 str.
 18. Čelebić A. Terapije totalnim protezama kod disgnatija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 52 str.
 19. Čerim S. Mogućnosti i ograničenja u protetskoj terapiji pacijenata starije dobi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 64 str.
 20. Čučić A. Neoperativni postupci terapije karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 78 str.
 21. Dedić M. Agresivni parodontitis [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 56 str.
 22. Delić E. Dentalna patologija i terapija pacijenata s kardiovaskularnim oboljenjima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 43 str.
 23. Dervišević S. Dijagnostički protokol i pretprotetska priprema pacijenta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 44 str.
 24. Djedović M. Biofilm endodontskog prostora [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 50 str.
 25. Duljević S. Materijali u preventivnoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 61 str.
 26. Đuvić S. Epidemiologija bruksizma kod studenata stomatologije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 25 str.
 27. Džibrić A. Psihosocijalni uticaj dentalne estetike u studentskoj populaciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 48 str.
 28. Džubur M. Stomatološki tretman u trudnoći sa implikacijama na oralno zdravlje djeteta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 62 str.
 29. Erlagić E. Resorpcije korijena: etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapijske mogućnosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 82 str.
 30. Frljak F. Vrste cemenata i tehnike cementiranja u fiksno-protetskoj terapiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 46 str.
 31. Gojsilović D. Anatomsko-morfološke karakteristike ležišta za gornju totalnu protezu i njihov značaj [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 35 str.
 32. Hadžijusufović E. Anestezija u oralnoj hirurgiji sa osvrtom na savremeni pristup primjene [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 74 str.
 33. Halilović D. Okluzijske udlage [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 45 str.
 34. Hamzić N. Stomatološka zaštita djece iz autističnog spektra: problemi i mogućnosti. [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 47 str.
 35. Hasanović A. Erozivni defekti tvrdih zubnih tkiva [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 75 str.
 36. Hodžić I. Otisci na implantatima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 37 str.
 37. Horvat M. Autoimene bolesti sa implikacijama u usnoj šupljini [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 64 str.
 38. Husić S. Klinička aplikativnost PRF-a u regenerativnoj stomatologiji sa akcentom na oralno-hirurške intervencije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 53 str.
 39. Imamović E. Procjena dentalne dobi odraslih osoba na osnovu regresije periodoncijuma i translucencije korijenskog dentina [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 63 str.
 40. Imširović I. Uticaj ishrane na oralno zdravlje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 45 str.
 41. Janč M. Utjecaj genetskih, sistemskih i lokalnih faktora na anomalije rasta i razvoja zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 72 str.
 42. Jušić E. Traume zuba u djece i adolescenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 46 str.
 43. Kadić M. Uloga i značaj a-PRF i i-PRF u savremenoj dentalnoj implantologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 36 str.
 44. Kajić A. Artikulatori: primjena i značaj u protetskoj rehabilitaciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 41 str.
 45. Kajović E. Primjena CAD/CAM sistema u restaurativnoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 55 str.
 46. Kaltak K. Samoprijavljeni stres kod studenata stomatologije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 26 str.
 47. Karamehmedović E. Klorheksidin u restaurativnoj stomatologiji i endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 43 str.
 48. Kaurin S. Vođena koštana i tkivna regeneracija u parodontalnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 50 str.
 49. Keško M. Oralne bolesti uzrokovane HIV-om [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 44 str.
 50. Knežević T. Maligni tumori pljuvačnih žlijezda: učestalost i tok liječenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 39 str.
 51. Kobačić VE. Plan tretmana u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 53 str.
 52. Krehić V. Motivacija pacijenata u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 44 str.
 53. Krličević NE. Izbjeljivanje zuba kod dječije populacije: mogućnosti i sredstva [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 63 str.
 54. Ljiljić I. Usporedba kliničke i patohistološke dijagnoze periapikalne inflamatorne lezije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 48 str.
 55. Mehmedić A. Mogućnosti postendodontske restauracije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 40 str.
 56. Misini A. Digitalno planiranje i dijagnostika u fiksnoj protetici [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 41 str.
 57. Muhasilović A. Kvalitativna analiza ruga palatina [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 38 str.
 58. Mujić E. Regenerativna endodoncija u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 49 str.
 59. Mumdžić S. Krvno prenosive infekcije u oralnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019.38 str.
 60. Nukić M. Važnost mineralizacije trećih molara u procjeni dentalne dobi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 42 str.
 61. Omerhodžić O. Procjena dentalne dobi odraslih osoba analizom omjera zub / pulpa maksilarnih kaninusa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 72 str.
 62. Omerović E. Zubni most: definicija, vrste zubnih mostova i postupak izbora nosača zubnog mosta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 41 str.
 63. Omić H. Protetski radovi na dentalnim implantatima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 63 str.
 64. Osmanović A. Krilni most: indikacije, kontraindikacije i nedostaci [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 39 str.
 65. Pajazetović A. Kućne tehnike izbjeljivanja zuba (OTC). [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 72. str.
 66. Perić J. Genetski labilni zubi u humanoj denticiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 42 str.
 67. Prohić B. Okluzalna terapija u parodontologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 64 str.
 68. Radić M. Benigne tvorbe u oralnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 57 str.
 69. Rako M. Bruksizam i posljedice na stomatognati sistem [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 59 str.
 70. Ramić J. Litij disilikatna staklo-keramika u fiksnoj protetici: terapijske mogućnosti i načini izrade [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 52 str.
 71. Rastić O. Znanje, stav i praksa prehrambenih navika studenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 62 str.
 72. Repuh L. Bijele lezije oralnih sluznica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 65 str.
 73. Sačić A. Terapija medikamentima inducirane osteonekroze vilica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 83 str.
 74. Sefo H. Konzervativni i endodontski tretman pacijenata sa malignim oboljenjima glave i vrata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 50 str.
 75. Selimović A. Profesionalna oboljenja doktora stomatologije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 65 str.
 76. Selimović B. Oblik tijela mosta u protetskoj konstrukciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 43 str.
 77. Selimović M. Izrada zubne krunice na kočić nadogradnji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 47 str.
 78. Smajić A. Dijagnostika medikamentima inducirane osteonekroze vilica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 95 str.
 79. Smajlović A. Sistemska primjena antiinflamatornih i antimikrobnih lijekova u endodontskoj terapiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 68 str.
 80. Softić N. Gingivektomija sa gingivoplastikom [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 34 str.
 81. Špago I. Dentalna patologija i terapija pacijenata ovisnika [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 43 str.
 82. Tirić S. Evaluacija stepena razvoja trećih molara kod ortodontskih pacijenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 42 str.
 83. Trumić E. Temporomandibularne disfunkcije: dijagnostika i tretman u maksilofacijalnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 47 str.
 84. Voloder E. Multidisciplinarni pristup u liječenju neoplazmi maksilofacijalne regije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 61 str.
 85. Zahirović M. Glas-jonomer cementi kao materijali izbora u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 46 str.
 86. Zorlak A. Karakteristike ležišta kod donje totalne proteze [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 44 str.
 87. Žiga I. Ponašanje djece i adolescenata u stomatološkoj ordinaciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 53 str.
 88.