Univerzitet u Sarajevu
Stomatološki fakultet sa stomatološkim
kliničkim centrom

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

Diplomski radovi

2020/2021

 1. Adrović E. Hitna stanja u endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 2. Agić Dž. Oralne dermatoze autoimune etiologije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 89 str.
 3. Ahmetbašić A. Anomalije broja zuba: dijagnoza i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 4. Ajanović A. Regenerativna endodontska terapija kod mladih stalnih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 51 str.
 5. Ajanović A. Lesion sterilisation and tissue repaire (LSTR) tehnika u mlijećnoj denticiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 36 str.
 6. Al-Oweimer K. Parametri ishoda endodontskog tretmana [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 50 str.
 7. Al Shurman Fatmah. Pulpektomije i mliječna denticija: mogućnosti i izazovi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 34 str.
 8. Alendar J. Uticaj platforme Abutment Platform Switching u prezervaciji alveolarnog grebena [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 51 str.
 9. Alibašić S. Uloga skeletalnog odnosa vilica u terapiji bezubih pacijenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 10. Allouch A. Značenje ergonomije u stomatološkoj praksi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 55 str.
 11. Arnaut A. Uzroci, posljedice i prevencija preranog gubitka mliječnih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 55 str.
 12. Arnautović R. Komparacija broja ekstrahiranih zuba u bosanskohercegovačkoj populaciji u odnosu na preporučene ciljeve oralnog zdravlja WHO 2020. godine [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 58 str.
 13. Avdić A. Embolizacija krvnih žila tumora kao metoda u liječenju [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 47 str.
 14. Bader D. Miofascijalna orofacijalna bol [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 76 str.
 15. Bader N. Izrada okluzalne udlage digitalnim metodama [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 16. Bakou F. Atraumatski restaurativni tretman: materijali i tehnika [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 42 str.
 17. Bašić A. Oralne ulceracije: etiologija, klinička slika, diferencijalna dijagnoza i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 73 str.
 18. Begluk I. Određivanje međuviličnih odnosa u terapiji parcijalnim protezama [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 19. Bošnjak S. Terapijski pristupi kod tretmana rane i uznapredovale karijesne lezije u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 65 str.
 20. Botalić S. CBCT analiza korijenske kanalne morfologije donjih premolara [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 51 str.
 21. Bradić N. Higijena interdentalnog prostora u prevenciji aproksimalnog karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 35 str.
 22. Bradvica M. Primjena lasera u endodontskoj terapiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 39 str.
 23. Brigić A. Nehirurška terapija u parodontologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 91 str.
 24. Bulatović A. Implantoprotetska terapija totalne bezubosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 25. Bunić M. Obrazni luk: primjena u izradi mobilnih protetskih radova [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 62 str.
 26. Čamdžić A. Znakovi i simptomi tepmoromandibularnih disfunkcija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 70 str.
 27. Čaušević A. Proces formiranja vezivnog tkiva, koštanog tkiva tokom osteomukoznog zarastanja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 58 str.
 28. Čočić E. Dentalni status nakon zračne i kemoterapije kod pacijenata sa operisanim karcinomom viscerokraniuma [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 29. Ćatović T. Procjena zastupljenosti ortodontskih anomalija u filmovima bh produkcije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 54 str.
 30. Ćosić K. Analiza dimenzije i distribucije boje frontalnih zuba kod populacije pacijenata u Bosni i Hercegovini [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 37 str.
 31. Delibegović D. Rekonstrukcija endodontski tretiranih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 54 str.
 32. Delić R. Nepčane egzostoze i specifičnosti izrade gornje totalne proteze [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 33. Duradbegović N. Primjena inhalacione sedacije u stomatološkom tretmanu pacijenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 47 str.
 34. Džaferović E. Hronični parodontitisi: etiologija, klinička slika, diferencijalna dijagnoza i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 93 str.
 35. Džino M. Apikalni periodontitis endodontski liječenih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 69 str.
 36. Đelilović A. Poređenje savremenih otisnih materijala i digitalno otiskivanje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 37. Đozić S. Kvaliteta života i sveukupno zadovoljstvo pacijenta totalnom protezom [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 52 str.
 38. Fočić A. Primjena litij-disilikatne keramike u izradi fiksnih nadoknada bočne regije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 65 str.
 39. Grgić A. Žvačna efikasnost kod nosilaca proteza [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 51 str.
 40. Grublješić A. Rekonstrukcija lica u forenzičkoj identifikaciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 59 str.
 41. Guska D. Eksterna cervikalna resorpcija korijena [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 43 str.
 42. Hadžić S. Zarastanje apikalnih lezija: razmatranja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 52 str.
 43. Hajradinović A. Dijagnoza i terapija maksilarnog sinuzitisa dentogene etiologije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 58 str.
 44. Halilbašić B. Očekivanje i zadovoljstvo pacijenata Stomatološkog fakulteta sa klinikama različitim modalitetima protetskog liječenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 42 str.
 45. Halilović M. Primjena lokalne anestezije u oralnoj hirurgiji sa osvrtom na uzroke neuspjeha primjenom pojedinih tehnika [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 59 str.
 46. Hankić A. Rani ortodontski tretman malokluzija treće klase: pro et contra [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 47. Hašimbegović D. Savremeni pristup u rehabilitaciji totalne bezubosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 68 str.
 48. Helez E. Recesije: etiologija, klinička slika i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 86 str.
 49. Herdić N. Etiologija temporomandibularnih disfunkcija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 50. Herenda N. Procjena spola odontometrijskom analizom zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 51. Hodžić E. Zalivanje fisura kao preventivna mjera u zaštiti od karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 44 str.
 52. Hodžić S. Upotreba sredstava za oralnu higijenu kod djece i adolescenata u praksi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 66 str.
 53. Hrusto A. Primjena biomimetičkih i bioaktivnih stomatoloških materijala kod djece i adolescenata u teoriji i praksi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 54. Isaković I. Oboljenja pljuvačnih žlijezda [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 67 str.
 55. Isić J. Socijalni mediji kao izvor informacija o ortodontskom tretmanu [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 56. Jerlagić A. Fokalni kompleks sa posebnim osvrtom na dentogene fokuse i terapiju [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 37 str.
 57. Jurišić A. Preventivna stomatologija u trećoj životnoj dobi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 71 str.
 58. Kabiljagić A. Uloga radiografske analize u forenzičnoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 67 str.
 59. Kahriman K. Odnos debljine gingive i stepena resorpcije kosti oko dentalnog implantata sa platformom Switchom [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 39 str.
 60. Kajtaz N. Prevencija trauma zuba, vilica i lica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 61. Kandić E. Utjecaj štetnih navika na razvoj primarne denticije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 40 str.
 62. Kapić N. Primjena digitalnih tehnologija u planiranju i izradi fiksnoprotetskog rada [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 71 str.
 63. Kardović E. Jatrogene posljedice ortodontskog tretmana [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 67 str.
 64. Kolašinac Z. Laserska fluorescencija u dijagnozi karijesa: prednosti i nedostaci [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 59 str.
 65. Kolobarić M. Metode za procjenu dentalne starosti kod adolescenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 66. Kotorić P. Otisne tehnike u implantologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 67. Krišto A. Metode u dijagnostici karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 48 str.
 68. Kubat N. Inervacija zubnog organa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 69. Kućel L. Hipodoncija stalnih zubi u humanoj denticiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 70. Kunalić S. Reparatorni i regenerativni potencijal zubnih tkiva [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 71. Kurevija M. Primjena lokalne anestezije u dječjem uzrastu [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 34 str.
 72. Kurtanović S. Savremene metode u liječenju parodontalnih oboljenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 73. Kurtić A. Procjena zastupljenosti ortodontskih anomalija u filmovima francuske produkcije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 58 str.
 74. Lendo A. Značaj i metode izrade privremenih fiksnih nadoknada [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 62 str.
 75. Lendo M. Efekti alternativnih sistema pušenja na oralno zdravlje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 67 str.
 76. Leto A. Analiza faktora koji utiču na uspješnost dezinfekcije korijenskih kanala [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 44 str.
 77. Ligata S. Procjena zastupljenosti ortodontskih anomalija u filmovima italijanske produkcije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 78. Lindov A. Primjena antiseptičkih sredstava u preventivnoj i dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 63 str.
 79. Ljevo E. Hirurška terapija poluimpaktiranih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 52 str.
 80. Mahmutović A. Morfologija korijenskih kanala trećih molara [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 81. Mahmutović L. Metode za procjenu dentalne dobi kod djece [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 58 str.
 82. Maktouf M. Klinička i radiološka evaluacija položaja i morfologije korijenova impaktiranih trećih molara [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 48 str.
 83. Mandić M. Minimalno invazivni pristupni kaviteti: prednosti i nedostaci [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 52 str.
 84. Marković A. Estetika totalne proteze i zlatne proporcije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 75 str.
 85. Marković J. Primjena cirkon keramike u izradi fiksnih nadoknada frontalne regije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 71 str.
 86. Maroš B. Sredstva za remineralizaciju zuba u službi zaštite oralnog zdravlja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 87. Mehić A. Indikacije i posebni aspekti ortodontskog tretmana odraslih [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 88. Mehić K. Primjena litij-disilikatne keramike u izradi fiksnih nadoknada frontalne regije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 86 str.
 89. Merdžanić Z. Komplikacije implantoprotetske terapije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 63 str.
 90. Mešić A. [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 41 str.
 91. Mijoč Z. Bol temporomandibularnog zgloba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 59 str.
 92. Muhić A. Unutrašnje diskoloracije zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 93. Mujić A. Anatomski (situacioni) otisci u protetici: klasifikacija i način uzimanja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 58 str.
 94. Mujić I. Rani ortodontski tretman malokluzija druge klase [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 66 str.
 95. Muminović I. Uticaj orofacijalnih rascjepa na psihosocijalni razvoj [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 96. Musić T. Medikamentozna terapija u oralnoj medicini [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 85 str.
 97. Nevistić K. Estetski parametri donje trećine lica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 63 str.
 98. Nišić M. Cheilitisi: etiologija, klinička slika, diferencijalna dijagnoza i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021.
 99. Omeragić R. Hirurški postupak: dentalna implantologija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 64 str.
 100. Omerhodžić F. Planiranje implantoprotetske terapije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 70 str.
 101. Oprašić A. Etiologija, dijagnoza i terapija bruksizma [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 94 str.
 102. Osmanbegović E. Etiologija, dijagnostika i terapija dentinske preosjetljivosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 47 str.
 103. Osmanović Dž. Profesionalne bolesti doktora dentalne medicine [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 59 str.
 104. Papračanin E. Primjena veznih elemenata u implantoprotetici [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 55 str.
 105. Pehar A. Protokoli u dobijanju PRF-a [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 106. Perenda M. Korijensko-kanalna konfiguracija stalnih sjekutića [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 34 str.
 107. Perić M. Mehanizmi obrane pulpo-dentinskog kompleksa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 52 str.
 108. Piralić A. Komplikacije ortodontskog tretmana [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 51 str.
 109. Pirović A. Ručne i mehaničke metode uklanjanja endodontskog punjenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 62 str.
 110. Popović E. Virusna oboljenja usne šupljine u dječijem uzrastu [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 49 str.
 111. Porović A. Stabilnost boje vještačkih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 55 str.
 112. Prskalo N. Stomatološki tretman medicinski kompromitiranih pacijenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 81 str.
 113. Radišić M. Znanje, stavovi i praksa trudnica o oralnom zdravlju i njegovom značaju [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 62 str.
 114. Rastić M. Uticaj malokluzija na kvalitet života [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 115. Rašljanin Z. Traumatske ozljede mliječnih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 116. Razić A. Duboki karijes: dijagnostičke procedure i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 74 str.
 117. Rifatbegović A. Analogne i digitalne metode otiskivanja u protetici [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 70 str.
 118. Salihbegović D. Prevencija sportskih povreda zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 48 str.
 119. Sedić J. Uticaj pandemije COVID-19 na stomatološku praksu i oralno zdravlje stanovništva [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 44 str.
 120. Selimović A. Histopatologija periapikalne inflamatorne lezije s akcentom na plazma ćelije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 57 str.
 121. Skoko E. Parodontološki aspekt fiksnoprotetske rehabilitacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 60 str.
 122. Srabović A. Procjena dentalne dobi omjerom pulpa / zub donjih očnjaka [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 55 str.
 123. Srna M. Procjena starosti pacijenta na osnovu 3D CBCT volumetrijske analize pulpne komore [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 55 str.
 124. Suljić N. Primjena kortikosteroida u endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 52 str.
 125. Šabić E. Rekonstrukcija endodontski tretiranih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 67 str.
 126. Šarac D. Oralnohirurške intervencije u pacijenata liječenih radio i kemoterapijom sa osvrtom na indikacije i komplikacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 73 str.
 127. Šimunić P. Stanje oralnog zdravlja kod određenih kategorija medicinski kompromitovanih pacijenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 66 str.
 128. Šimunović L. Procjena rizika za nastanak karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 54 str.
 129. Šujić S. Sistemske bolesti i parodontitis [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 58 str.
 130. Tahirović T. Terapija keramičkim ljuskama u fiksnoj protetici [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 131. Tatar A. Mobilni aparati: mogućnosti i ograničenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 62 str.
 132. Tepić M. Endodontski pristup zubima sa kalcifikacijskim promjenama u zubnoj pulpi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 48 str.
 133. Terzić L. Estetski parametri dentolabijalnog kompleksa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 134. Topić D. Termoplastične tehnike punjenja korijenskih kanala [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 38 str.
 135. Trešnjo A. Tehnike šivanja u modernoj oralnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 69 str.
 136. Trnačević A. Procjena spola radiografskom analizom linearnih dimenzija mandibule [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 56 str.
 137. Tucaković S. Estetski retencijski elementi parcijalne proteze [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 61 str.
 138. Tule A. Hirurške procedure povezane s ortodontskim tretmanom [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 59 str.
 139. Vlahović M. Utjecaj vegetarijanske prehrane na tkiva zubnog organa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 55 str.
 140. Vrbić A. Načini motivacije djece za brigu o oralnom zdravlju [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 66 str.
 141. Weiler A. Okluzalno uravnoteženje: parodontalni aspekt [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 48 str.
 142. Zeljković A. Savremene profilaktičke mjere u prevenciji karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 42 str.
 143. Zukić M. Oralne manifestacije poremećaja ishrane djece i adolescenata: anorexia i bulimia [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 49 str.
 144. Žalić M. Traume zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2021. 66 str.

2019/2020

 1. Abdić F. Učestalost prijeloma donje vilice i hirurškog tretmana nakon saobraćajnih nezgoda [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 34 str.
 2. Agić T. Okluzijski koncepti u implantoprotetici [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 26 str.
 3. Ahmetović L. Kompjuterski potpomognuta endodoncija: guided endodontics [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 44 str.
 4. Aliefendić A. Učestalost retiniranih kaninusa kod ortodontskih pacijenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 33 str.
 5. Asotić B. Implantoprotetska rješenja za bezubu čeljust [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 47 str.
 6. Babović A. Prevencija i tretman karijesa ranog djetinjstva [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 56 str.
 7. Bader H. Luksacije povrede mliječnih i trajnih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 45 str.
 8. Bader L. Upalni poremećaji temporomandibularnog zgloba i liječenje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 49 str.
 9. Badnjević S. Estetika osmijeha kod totalnih proteza [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 32 str.
 10. Bajrović A. Podlaganje totalnih proteza: indikacije, klinički postupci i materijali [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 33 str.
 11. Baručija E. Regenerativni endodontski tretmani: klinički aspekti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 62 str.
 12. Bećirović Dž. Rtg dijagnostika u oralnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 70 str.
 13. Beganović A. Oralno zdravlje kod poremećaja u jedenju [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 67 str.
 14. Bizović L. Oralne manifestacije krvnih oboljenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 71 str.
 15. Božić S. Radijacioni karijes [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 35 str.
 16. Brodlić E. Terapijske mogućnosti bruksizma [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 51 str.
 17. Bukić J. Izrada krilnog mosta u transkaninoj regiji: indikacije i kontraindikacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 38 str.
 18. Burzić A. Nekrotizirajuća parodontalna bolest: etiologija, klinička slika, dijagnoza i plan terapije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 56 str.
 19. Čamdžić T. Polucirkularni most [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 39 str.
 20. Ćatić A. Dentalni plak – biofilm [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 55 str.
 21. Daguda A. Uloga medijatora u inflamatornim procesima pulpe [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 50 str.
 22. Delimustafić A. Traume zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 56 str.
 23. Deumić E. Povezanost eruptivnih stadijatrećih molara i dentalne dobi kod djece i adolescenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 53 str.
 24. Didić A. Značaj estetskih parametara u protetskoj rehabilitaciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 77 str.
 25. Dobrilović N. Imedijatna proteza [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 46 str.
 26. Dolić M. Virusne infekcije usta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 51 str.
 27. Džanko A. Procjena zadovoljstva totalno bezubih pacijenata protetskim radom nošenim na dentalnim implantatima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 54 str.
 28. Džebo A. Prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja djece: znanje i stavovi studenata stomatologije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 64 str.
 29. Džekman A. Stomatološka zdravstvena zaštita i oralno zdravlje djece i adolescenata u BiH: sadašnjost i budućnost [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 77 str.
 30. Đulić S. Stomatitis aphthosa recurrens: etiologija, klinička slika, dijagnoza i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 52 str.
 31. Fattah I. Nekariozni defekti tvrdih zubnih tkiva: etiologija, prevencija i terapija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 42 str.
 32. Ganibegović M. Radiološka dijagnostika u protetskoj rehabilitaciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 44 str.
 33. Gegić A. Nekarijesne cervikalne lezije: patohistološki i patofiziološki aspekti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 48 str.
 34. Gladan B. Uloga socijalnih medija u zdravstvu [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 48 str.
 35. Golić Dž. Kontaktna tačka i savremene metode njene rekonstrukcije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 58 str.
 36. Graca E. Keramičke krunice: indikacije i specifičnosti u izradi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 53 str.
 37. Grebović A. Diskoloracija endodontski tretiranih zuba i terapijski modaliteti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 56 str.
 38. Hadžikić Đ. Restaurativni materijal u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 53 str.
 39. Hajradinović F. Fiksne nadoknade u bočnoj regiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 44 str.
 40. Hajrović M. Materijali za ispune u dječijoj stomatologiji: kliničke implikacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 76 str.
 41. Harčević M. Specifičnosti mliječnih zuba i njihov značaj u kliničkom radu [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 57 str.
 42. Harčinović A. Vizuelni sistemi za detekciju karijesa okluzalnih i glatkih površina: klinički izazovi i dileme [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 55 str.
 43. Hasić MMinimalno invazivna terapija u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 57 str.
 44. Hesham NS. Laboratorijska dijagnostika infekcija usne šupljine [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 44 str.
 45. Hodžić B. Ergonomija i profesionalne bolesti zaposlenih u oblasti dentalne medicine [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 52 str.
 46. Hodžić D. Digital smile design softveri u restaurativnoj terapiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 52 str.
 47. Huduti I. Fiksne nadoknade u frontalnoj regiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 58 str.
 48. Huskanović S. Restorativni i endodontski tretman pacijenata sa dijabetesom [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 45 str.
 49. Huskić H. Komparativna odontografija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 48 str.
 50. Imamović A. CBCT analiza maksilarnih sinusa: anatomija i patologija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 45 str.
 51. Imamović A. Krunice i fiksni protetski radovi na dentalnim implantatima: protetske komplikacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 52 str.
 52. Imamović A. Traumatska okluzija: etiologija i dijagnoza [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 48 str.
 53. Imamović Dž. Urgentna stanja u oralnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 77 str.
 54. Imamović E. Uloga pljuvačke u održavanju oralne homeostaze i prevenciji oboljenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 52 str.
 55. Isaković H. Intraoralni i laboratorijski skeneri: klinički aspekti primjene [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 37 str.
 56. Isanović S. Infektivna oboljenja kao profesionalni rizik [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 43 str.
 57. Islamović I. Protokol za donošenje odluke za ispravan terapeutski postupak zatvaranja fistule i oroantralne komunikacije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 47 str.
 58. Jakoliš S. Pljuvačka kao dijagnostički medij [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 55 str.
 59. Kadrić E. Planiranje implantoprotetske terapije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 34 str.
 60. Kahriman M. Teleskop proteze [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 36 str.
 61. Kalajdžić S. Morfološke varijacije i anomalije genetski labilnih zuba stalne denticije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 49 str.
 62. Karač S. Obstructive sleep apnea syndrome kod djece [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 38 str.
 63. Karaga E. Etiologija, učestalost i povezanost anomalija broja i veličine zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 37 str.
 64. Karić E. Nanotehnologija u endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 65 str.
 65. Keserović EA. Alergijske manifestacije na oralnim sluznicama [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 81 str.
 66. Kišić M. Ispitivanje odnosa pacijenta i stomatoloških zdravstvenih radnika [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 41 str.
 67. Kučinar Z. Interceptivna ortodoncija: mogućnosti i ograničenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 45 str.
 68. Kuduz A. Uticaj medikamenata na ortodontsko pomjeranje zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 36 str.
 69. Lokvančić A. Crvene i bijele lezije sluznica usne šupljine [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 56 str.
 70. Lončar L. Detekcija i klasifikacija karijesnih lezija u mliječnoj i mladoj trajnoj denticiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 90 str.
 71. Ljevaković A. Recemizacija aminokiselina u forenzičkoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 57 str.
 72. Maarouf M. Uticaj bruksizma na zube [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 33 str.
 73. Makić O. Procjena zastupljenosti ortodontskih anomalija u romantičnim komedijama [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 23 str.
 74. Mameledžija N. Uticaj serumske koncentracije 25(OH)D na zarastanje ekstrakcione rane [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 60 str.
 75. Mašić H. Infiltracija karijesa smolom kao metod neinvazivnog restaurativnog tretmana [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020.
 76. Milićević M. Suvremeni trendovi facijalne estetike: analiza markentiškog sadržaja i kritički osvrt [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 48 str.
 77. Mujić N. Podlaganje totalnih proteza [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 38 str.
 78. Mujkić A. Karakteristike, dijagnoza i terapija prekobrojnih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 33 str.
 79. Munjić A. Parodontalna mikrobiologija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 54 str.
 80. Musić M. Biomimetički i bioaktivni materijali u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 95 str.
 81. Mustafić A. Osviještenost studenata Stomatološkog fakulteta u Sarajevu o profesionalnim rizicima radnog mjesta stomatologa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 33 str.
 82. Nurikić E. Oralnohirurške intervencije kod djece [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 58 str.
 83. Omerhodžić D. Funkcijska analiza stomatognatog sistema u svrhu postavljanja dijagnoze temporomandibularnih poremećaja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 56 str.
 84. Omerkić S. Odnos ruba restauracije i marginalnog parodoncijuma [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 46 str.
 85. Osmanović N. Minimalno invazivna endodoncija: realnost ili utopija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 44 str.
 86. Pašić M. Izvori svjetlosti za polimerizaciju kompozita [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 66 str.
 87. Peco E. Morfološke, histološke i funkcionalne promjene na zubima uslovljene starenjem [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 48 str.
 88. Pilica E. Procjena zastupljenosti ortodontskih anomalija u crtanim filmovima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 89 str.
 89. Pirović A. Sindrom napuklog zuba – cracked tooth syndrome. [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 50 str.
 90. Plakalo A. Crveno-bijela estetika u implantoprotetici [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 23 str.
 91. Plecić E. Testovi vitaliteta u procjeni zdravlja pulpe stalnih zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 51 str.
 92. Prohić D. Karakteristike i specifičnosti kliničkih postupaka u izradi parcijalnih proteza sa atačmenima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 43 str.
 93. Puljić D. Morfologija okluzalne površine: klinički izazovi u dijagnozi karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 58 str.
 94. Ramović T. Mogućnosti digitalnih tehnologija u izradi fiksnih nadoknada [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 68 str.
 95. Redžović E. Vestibularna debljina kosti mandibule u odnosu na mandibularni kanal: retrospektivna CBCT studija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 213 str.
 96. Reizbegović L. Medikamentozna terapija u oralnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 50 str.
 97. Rovčanin E. Endodontska bol: dijagnoza, uzroci, prevencija i liječenje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 66 str.
 98. Sačak Z. MTA u restaurativnoj stomatologiji i endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 68 str.
 99. Sadagić K. Interceptivna ortodoncija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 41 str.
 100. Salčin MEstetski parametri lica, zuba i mekih tkiva značajni za protetsku rehabilitaciju pacijenta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 48 str.
 101. Salihović J. Značaj preventivne i interceptivne ortodoncije za održavanje normalnih orofacijalnih funkcija i optimalnog oralnog zdravlja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 70 str.
 102. Salković A. Reprodukcija detalja elastomernih otisnih materijala [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 32 str.
 103. Selimhodžić S. Protetsko zbrinjavanje djece i mladih [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 61 str.
 104. Sinanović Dž. Anomalije zuba i njihov tretman [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 69 str.
 105. Smailbegović A. Antibiotici u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 58 str.
 106. Softić A. Mikrohirurške tehnike u endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 62 str.
 107. Suljić B. Srebro diamin fluorid: upotreba u stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 36 str.
 108. Sušac J. Urgentna stanja u pedodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 72 str.
 109. Šahinović ARekonstrukcija endodontski zbrinutih zuba; višekorjene kočić nadogradnje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 47 str.
 110. Šehović M. Konvencionalno i adhezivno cementiranje fiksnoprotetskih nadoknada [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 53 str.
 111. Šimić-Polić S. Primjena matičnih ćelija u stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 33 str.
 112. Šišić H. Dimenzionalna stabilnost elastomernih otisnih materijala [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 36 str.
 113. Šišić M. Primjena antikariogenih sredstava i metoda u preventivnoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 76 str.
 114. Šukman M. Uspjeh liječenja posoperativnih defekata pektoralnim miokutanim režnjem [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 39 str.
 115. Telalović A. Bioaktivnost endodontskih silera [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 42 str.
 116. Tupković R. Endodontska radna dužina i njen značaj [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 78 str.
 117. Ugljanin L. Procjena spola na osnovu everzije gonijuma i fleksije zadnje ivice ramusa mandibule [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 31 str.
 118. Vampovac K. Procjena zastupljenosti ortodontskih anomalija u horor-filmovima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 19 str.
 119. Vidović A. Savremeni koncept djelovanja fluorida u stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 62 str.
 120. Višo A. Terapija miogenih temporomandibularnih poremećaja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 56 str.
 121. Vuić E. Agresivni parodontitis: terapijski izazovi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 66 str.
 122. Zehić T. Oralna higijena kod mobilnih protetskih nadoknada [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 44 str.
 123. Zorić E. Akutna stanja u parodontologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 43 str.
 124. Zoronjić A. Profesionalni rizici stomatologa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 46 str.
 125. Župić Dž. Procjena uticaja oralnog zdravlja na kvalitet života djece [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2020. 62 str.

2018/2019

 1. Avdušinović M. Parodontalno kauzalno liječenje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 41 str.
 2. Ašćerić T. Fiziološke metode za određivanje vertikalne dimenzije okluzije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019.45 str.
 3. Bajrektarević A. Adhezijski tip preparacije kaviteta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 53 str.
 4. Balićevac L. Centrična relacija i njen značaj u protetskom tretmanu [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 49 str.
 5. Bećirović Dž. Estetski značaj postave prednjih zuba u izradi gornje totalne proteze [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 38 str.
 6. Beganović E. Svi aspekti avulzije zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 43 str.
 7. Begić M. Mogućnost primjene ultrazvuka u endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 58 str.
 8. Begovac A. Matične ćelije i stomatologija: mogućnosti i perspektive [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 41 str.
 9. Bejtić F. Zlatni rez kao metod procjene estetike lica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 23 str.
 10. Bešlija S. Hibridni sloj u restaurativnoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 60 str.
 11. Biber I. Duboki zagriz: terapijske mogućnosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 29 str.
 12. Biogradlija E. Egzogena oštećenja oralnih sluznica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 56 str.
 13. Brkić F. Etiološki faktori nastanka oralnih prekanceroza [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 58 str.
 14. Bukvić B. Utjecaj sastava i mikrostrukturne građe dentalnih keramika na terapeutske mogućnosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 40 str.
 15. Burnić A. Oralni karcinom i promjene na oralnim sluznicama usljed radioterapije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 50 str.
 16. Cerić M. Otvoreni zagriz: terapijske mogućnosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 29 str.
 17. Čaušević A. Neurogeni aspekt inflamacije zubne pulpe i apikalnog periodoncija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 40 str.
 18. Čelebić A. Terapije totalnim protezama kod disgnatija [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 52 str.
 19. Čerim S. Mogućnosti i ograničenja u protetskoj terapiji pacijenata starije dobi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 64 str.
 20. Čučić A. Neoperativni postupci terapije karijesa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 78 str.
 21. Dedić M. Agresivni parodontitis [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 56 str.
 22. Delić E. Dentalna patologija i terapija pacijenata s kardiovaskularnim oboljenjima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 43 str.
 23. Dervišević S. Dijagnostički protokol i pretprotetska priprema pacijenta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 44 str.
 24. Djedović M. Biofilm endodontskog prostora [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 50 str.
 25. Duljević S. Materijali u preventivnoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 61 str.
 26. Đuvić S. Epidemiologija bruksizma kod studenata stomatologije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 25 str.
 27. Džibrić A. Psihosocijalni uticaj dentalne estetike u studentskoj populaciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 48 str.
 28. Džubur M. Stomatološki tretman u trudnoći sa implikacijama na oralno zdravlje djeteta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 62 str.
 29. Erlagić E. Resorpcije korijena: etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapijske mogućnosti [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 82 str.
 30. Frljak F. Vrste cemenata i tehnike cementiranja u fiksno-protetskoj terapiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 46 str.
 31. Gojsilović D. Anatomsko-morfološke karakteristike ležišta za gornju totalnu protezu i njihov značaj [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 35 str.
 32. Hadžijusufović E. Anestezija u oralnoj hirurgiji sa osvrtom na savremeni pristup primjene [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 74 str.
 33. Halilović D. Okluzijske udlage [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 45 str.
 34. Hamzić N. Stomatološka zaštita djece iz autističnog spektra: problemi i mogućnosti. [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 47 str.
 35. Hasanović A. Erozivni defekti tvrdih zubnih tkiva [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 75 str.
 36. Hodžić I. Otisci na implantatima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 37 str.
 37. Horvat M. Autoimene bolesti sa implikacijama u usnoj šupljini [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 64 str.
 38. Husić S. Klinička aplikativnost PRF-a u regenerativnoj stomatologiji sa akcentom na oralno-hirurške intervencije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 53 str.
 39. Imamović E. Procjena dentalne dobi odraslih osoba na osnovu regresije periodoncijuma i translucencije korijenskog dentina [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 63 str.
 40. Imširović I. Uticaj ishrane na oralno zdravlje [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 45 str.
 41. Janč M. Utjecaj genetskih, sistemskih i lokalnih faktora na anomalije rasta i razvoja zuba [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 72 str.
 42. Jušić E. Traume zuba u djece i adolescenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 46 str.
 43. Kadić M. Uloga i značaj a-PRF i i-PRF u savremenoj dentalnoj implantologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 36 str.
 44. Kajić A. Artikulatori: primjena i značaj u protetskoj rehabilitaciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 41 str.
 45. Kajović E. Primjena CAD/CAM sistema u restaurativnoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 55 str.
 46. Kaltak K. Samoprijavljeni stres kod studenata stomatologije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 26 str.
 47. Karamehmedović E. Klorheksidin u restaurativnoj stomatologiji i endodonciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 43 str.
 48. Kaurin S. Vođena koštana i tkivna regeneracija u parodontalnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 50 str.
 49. Keško M. Oralne bolesti uzrokovane HIV-om [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 44 str.
 50. Knežević T. Maligni tumori pljuvačnih žlijezda: učestalost i tok liječenja [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 39 str.
 51. Kobačić VE. Plan tretmana u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 53 str.
 52. Krehić V. Motivacija pacijenata u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 44 str.
 53. Krličević NE. Izbjeljivanje zuba kod dječije populacije: mogućnosti i sredstva [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 63 str.
 54. Ljiljić I. Usporedba kliničke i patohistološke dijagnoze periapikalne inflamatorne lezije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 48 str.
 55. Mehmedić A. Mogućnosti postendodontske restauracije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 40 str.
 56. Misini A. Digitalno planiranje i dijagnostika u fiksnoj protetici [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 41 str.
 57. Muhasilović A. Kvalitativna analiza ruga palatina [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 38 str.
 58. Mujić E. Regenerativna endodoncija u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 49 str.
 59. Mumdžić S. Krvno prenosive infekcije u oralnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019.38 str.
 60. Nukić M. Važnost mineralizacije trećih molara u procjeni dentalne dobi [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 42 str.
 61. Omerhodžić O. Procjena dentalne dobi odraslih osoba analizom omjera zub / pulpa maksilarnih kaninusa [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 72 str.
 62. Omerović E. Zubni most: definicija, vrste zubnih mostova i postupak izbora nosača zubnog mosta [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 41 str.
 63. Omić H. Protetski radovi na dentalnim implantatima [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 63 str.
 64. Osmanović A. Krilni most: indikacije, kontraindikacije i nedostaci [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 39 str.
 65. Pajazetović A. Kućne tehnike izbjeljivanja zuba (OTC). [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 72. str.
 66. Perić J. Genetski labilni zubi u humanoj denticiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 42 str.
 67. Prohić B. Okluzalna terapija u parodontologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 64 str.
 68. Radić M. Benigne tvorbe u oralnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 57 str.
 69. Rako M. Bruksizam i posljedice na stomatognati sistem [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 59 str.
 70. Ramić J. Litij disilikatna staklo-keramika u fiksnoj protetici: terapijske mogućnosti i načini izrade [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 52 str.
 71. Rastić O. Znanje, stav i praksa prehrambenih navika studenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 62 str.
 72. Repuh L. Bijele lezije oralnih sluznica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 65 str.
 73. Sačić A. Terapija medikamentima inducirane osteonekroze vilica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 83 str.
 74. Sefo H. Konzervativni i endodontski tretman pacijenata sa malignim oboljenjima glave i vrata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 50 str.
 75. Selimović A. Profesionalna oboljenja doktora stomatologije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 65 str.
 76. Selimović B. Oblik tijela mosta u protetskoj konstrukciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 43 str.
 77. Selimović M. Izrada zubne krunice na kočić nadogradnji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 47 str.
 78. Smajić A. Dijagnostika medikamentima inducirane osteonekroze vilica [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 95 str.
 79. Smajlović A. Sistemska primjena antiinflamatornih i antimikrobnih lijekova u endodontskoj terapiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 68 str.
 80. Softić N. Gingivektomija sa gingivoplastikom [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 34 str.
 81. Špago I. Dentalna patologija i terapija pacijenata ovisnika [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 43 str.
 82. Tirić S. Evaluacija stepena razvoja trećih molara kod ortodontskih pacijenata [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 42 str.
 83. Trumić E. Temporomandibularne disfunkcije: dijagnostika i tretman u maksilofacijalnoj hirurgiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 47 str.
 84. Voloder E. Multidisciplinarni pristup u liječenju neoplazmi maksilofacijalne regije [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 61 str.
 85. Zahirović M. Glas-jonomer cementi kao materijali izbora u dječijoj stomatologiji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 46 str.
 86. Zorlak A. Karakteristike ležišta kod donje totalne proteze [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 44 str.
 87. Žiga I. Ponašanje djece i adolescenata u stomatološkoj ordinaciji [završni rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2019. 53 str.
 88.