Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

JAVNI KONKURS / OGLAS

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA U SARAJEVU

Na osnovu Odluke Dekana broj: 01-3-234-1/18 od dana 16.11.2018. godine, odredaba člana 19.   Pravilnika o radu Stomatološkog fakulteta sa klinikama, te članova: 20., 21., 23., 25., 29. i 29a. Pravilnika o sistematizaciji radnih zadataka Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, Zaključaka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-17117-33/17 od 27.04.2017.godine, broj: 02-05-26226-20/18 od 28.06.2018.godine, broj: 02-05-26226-19/18 od 28.06.2018.godine, broj: 02-05-32638-20/18 od 21.09.2018.godine, Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-35918-9.1/18 od 01.11.2018. godine, te odgovora Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br: 01-3-60-19-1/18 od 12.11.2018. godine, Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom sa stomatološkim kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, raspisuje

 

JAVNI KONKURS / OGLAS

 

1. Poslovni / tehnički sekretar, Služba upravno-pravnih i opštih poslova   
– 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:  

 • Srednja stručna sprema: SSS
 • Poznavanje rada na računaru

 

2. Asistent na Katedri za  stomatološku protetiku
– 1 izvršilac na određeno vrijeme

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

 • završen I i II ciklus integrisanog studija koji se vrednuje sa 360 ECTS bodova – doktor dentalne medicine ili predbolonjski studij – VII stepen – doktor stomatologije i sa najnižom prosječnom ocjenom  3,5 ili 8;            

 

3. Zubni tehničar –  laborant  na Katedri za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom
– 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

 • SSS – zubni tehničar sa doedukacijom za tehnike keramike, vironita, poslove ortodontske tehnike i sl.
 • Položen stručni ispit i
 • 2 godine radnog iskustva.

 

4. Zubni tehničar na Klinici za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom
– 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da   ispunjavaju i sljedeće uslove:

 • SSS – zubotehnička škola.
 • Položen stručni ispit.

 

5. Čuvar u Službi obezbjeđenja i održavanja
– 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

 • NK radnik – osnovna škola,
 • položen ispit protiv-požarne zaštite.

 

Pored posebnih uslova koji su navedeni pored svake pozicije, potrebni dokumenti koje kandidati trebaju da dostave za sve pozicije (originali ili ovjerene kopije) su:

 1. Prijava na konkurs sa naznačenom pozicijom na koju se kandidat prijavljuje;
 2. Biografija (CV);
 3. Uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
 4. Diploma o stečenom obrazovanju;
 5. Potvrda poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima;
 6. CIPS potvrda (originali ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
 7. Uvjerenje o položenom državnom/stručnom ispitu;

Prednost pri prijemu imaju kandidati sa radnim iskustvom za gore navedene pozicije što važi i za lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca –branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 45/12 i 26/14). Kandidati koji ispunjavaju jedan od uslova utvrđenih navedenim članom su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju svih navedenih dokumenata kao dokaz o istom.

Prijem kandidata /radnika će se izvršiti isključivo putem javnog konkursa/oglasa u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-12401-27.2/17 od 06.04.2017. godine.

NAPOMENA:

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave (kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene) neće se uzeti u razmatranje.

Sa prijavljenim kandidatima koji uđu u uži izbor će se obaviti usmeni intervju.

O rezultatima Konkursa svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni pisanim putem.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) i sanitarnu knjižicu za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto za koje su konkurisali.

Prijave sa kraćom biografijom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 30 dana od dana objave javnog Konkursa u dnevnom listu i na web stranici fakulteta: www.wordpress-575941-2763137.cloudwaysapps.com, poštom preporučeno sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU

71000 SARAJEVO
Bolnička 4a
ili lično na protokol Fakulteta.

*Cjelovit tekst Konkursa objavljen u dnevnim novinama “Dnevni avaz” 20.11.2018.  godine