Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

K O N K U R S za izbor (napredovanje) akademskog osoblja

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA SARAJEVO

Na osnovu odredaba  Zakona o visokom obrazovanju  (Sl. novine Kantona Sarajevo,  broj:33/17) , Odluka Nastavno-naučnog vijeća Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj:01-4-218-5/2018 od 29.10.2018. godine i broj:01-4-221-4/2018 od 08.11.2018. godine, i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1093-83/18 od  28.11.2018. godine,  raspisuje se

K O N K U R S
za izbor (napredovanje) akademskog osoblja

u  jedno od naučno-nastavnih zvanja: docent, vanredni  ili redovni profesor  za nastavno- naučnu oblast

 • Preventivna stomatologija i pedodoncija        /jedan izvršilac/
 • Stomatološka protetika sa dentalnom implantologijom   /jedan izvršilac/

Pored opštih uslova propisanih  Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidati  ispunjavaju uslove  iz  člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo   (Sl.novine K.S., broj:33/17)

USLOVI ZA IZBOR

Docent: naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;

Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta,  najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod,  te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;

Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora,  najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

 • U slučaju da kandidat pri izboru u akademsko zvanje  iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti uslov objavljena knjiga i/ili mentorstva za drugi i/ili treći ciklus studija odnosno integrisani studij, uvodi se ekvivalencija odnosno supstitucija objavljene knjige i/ili mentorstva sa tri dodatna naučna rada objavljena u citiranim bazama podataka,  u odnosu na minimalne uvjete utvrđene zakonom.
 • Član akademskog osoblja u zvanju docenta i vanrednog profesora može biti izabran u više zvanje i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uslove za izbor u više nastavno zvanje i ukoliko je proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora te ukoliko je od propisanih radova za izbor u više zvanje za vanrednog profesora dodatno objavio najmanje tri naučna rada u citiranim bazama podataka, odnosno ukoliko je od propisanih radova za izbor u više zvanje za redovnog profesora dodatno objavio najmanje pet naučnih radova u citiranim bazama podataka.

Kandidat  koji  se prijavljuje na konkurs za izbor u akademsko zvanje je obavezan u svojoj prijavi naznačiti jedno od akademskih zvanja za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Uz prijavu kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u odgovarajuće zvanje, i to:

 • Izvod iz matične knjige rođenih  /original ili ovjerenu kopiju/
 • Uvjerenje o državljanstvu  /original ili ovjerenu kopiju/
 • Biografiju i Bibliografiju (CV)  /u štampanoj i elektronskoj formi/
 • Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni  /original ili ovjerene kopije/
 • Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplome, prilažu nostrificirane diplome ili prilažu potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije u toku
 • Naučne i stručne radove objavljene u priznatim publikacijama, objavljene knjige i orginalni stručni uspjeh kao što je projekat, patent ili originalni metod,  nakon posljednjeg izbora /u štampanoj i elektronskoj formi/
 • Kandidati za izbor u zvanje vanredni  ili redovni profesor prilažu potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u predhodnom zvanju, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka perioda na koji su birani
 • Kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prilažu potvrdu o mentorstvu kandidatu drugog i trećeg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje naučnog stepena magistra i doktora nauka
 • Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u skladu sa članom 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  (Sl.novine Kantona Sarajevo, broj 33/17)

Sa izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu  sa punim radnim vremenom u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Planom kadrovskog opterećenja i potreba na koji je dobijena saglasnost Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo broj:11-34-sl/11 od 25.07.2011. godine i saglasnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj:10-34-15824-1/11 od 25.07.2011. godine.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa dostavljaju se  sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS” na adresu:

  Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.