Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

Katedra za oralnu hirurgiju sa dentalnom implantologijom

Katedra za oralnu hirurgiju sa dentalnom implantologijom

Katedra za oralnu hirurgiju sa dentalnom implantologijom je katedra  Stomatološkog fakulteta od njegovog osnivanja. Na Katedri su zaposleni jedan redovni profesor, dva vanredna profesora, jedan viši asistent i tri stomatološke sestre. Nastavno osoblje izvodi nastavu studentima  dodiplomskog   i  doktorskog studija. Nastavnici  sudjeluju  u edukaciji specijalizanata oralne hirurgije i maksilofacijalne hirurgije.

Prema planu i programu osam predmeta koji se izvode na katedri u okviru  dodiplomskog studija studenti imaju priliku savladati teoretska i praktična znanja iz lokalne i opće anestezije, upoznati se sa operativnim tehnikama i specifičnom kazuistikom iz domena oralne i maksilofacijalne hirurgije, te ovladati vještinama ekstrakcije zuba. Studenti se, kroz izborne predmete na katedri, upoznaju sa specifičnostima stomatološkog tretmana osoba sa poteškoćama te urgentnim stanjima u stomatološkoj praksi.

PREDMETI KOJI SE IZVODE NA KATEDRI ZA oralnu hirurgiju sa dentalnom implantologijom

Na Katedri za oralnu hirurgiju sa dentalnom implantologijom se, u dodiplomskoj nastavi, izvodi nastava iz osam predmeta:

  • Stomatološka anesteziologija
  • Oralna hirurgija
  • Stomatološka zaštita osoba sa poteškoćama
  • Urgentna stanja u stomatologiji
  • Maksilofacijalna hirurgija
  • Ambulantna oralna i maksilofacijalna hirurgija
  • Dentalna radiologija
  • Restaurativna stomatologija-stomatološka protetika