Klinika za oralnu medicinu i parodontologiju

[tx_row]
[tx_column size=”2/3″]Šef klinike:
Prof. dr sc Mirjana Gojkov-Vukelić.

Odgovorni ljekar: Doc. dr sc Enes Pašić.

Na Klinici je trenutno zaposleno pet kliničkih ljekara-specijalista oralne medicine i parodontologije i dvije stomatološke sestre. U kliničkom radu učestvuju i nastavnici sa Katedre za oralnu medicinu i parodontologiju.

Klinika za oralnu medicinu i parodontologiju predstavlja jednu od krovnih kliničkih
zdravstvenih stomatoloških institucija u BiH u oblasti parodontologije i oralne medicine.

Rad Klinike odvija se unutar Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu u usklađenoj interakciji sa istoimenom Katedrom.

Danas Klinika raspolaže sa jednom kliničkom salom, savremenim hirurškim blokom, velikom vježbaonicom u kojoj se izvodi praktična dodiplomska nastava kao i arhivom sa bazom podataka o brojnim pacijenatima Klinike. Klinika također raspolaže sa opremom za mikrobiološku dijagnostiku iz oblasti oralne medicine.

Klinička i naučna aktivnost doktora stomatologije, specijalista oralne medicine i parodontologije, zaposlenih na Klinici odvija se u više smjerova i obuhvata istraživanja u domenu: etiopatogeneze parodontopatija, imunoloških zbivanja u parodoncijumu, inicijalne i medikamentozne terapije parodontalnih oboljenja i najsavremenijih hirurških terapijskih postupaka u liječenju parodontopatija.

U oblasti oralne medicine aktivnost ljekara specijalista odvija se u redovnom kliničkom radu i naučno istraživačkom radu kroz brojne projekte: rana detekcija i histopatološka analiza premalignih promjena na oralnim sluznicama, uticaj pušenja na oralne sluznice, značaj specifičnih imunoloških testova u prevenciji aftoznih lezija na oralnim sluznicama, itd.

Klinika za oralnu medicinu i parodontologiju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu godišnje pruži oko 30.000 usluga iz oralne medicine i parodontologije kod oko 5000 pacijenata.

Na Klinici za oralnu medicinu i parodontologiju odvija se praktična nastava za obavezne i izborne predmete dodiplomskog i postdiplomskog studija. Pored navedenog na Klinici se obavlja i edukacija specijalizanata iz oblasti oralne medicine i parodontologije na državnom nivou.[/tx_column]
[tx_column size=”1/3″][/tx_column]
[/tx_row]