Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

KONKURS za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA SARAJEVO

Na osnovu člana 83. Zakona o visokom obrazovanju  (Službene novine Kantona Sarajevo br.33/17),  članova 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Nastavno – naučnog vijeća broj: 01-4-168-14/2018od 03.07.2018. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa broj: 01-921/18 od 18.07.2018. godine i prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11/05-38-27143-3/18 od 01.10.2018. godine, Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom sa stomatološkim kliničkim centrom u Sarajevu objavljuje

 

KONKURS
za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

pod naslovom : „Doktorski studij stomatologije” na Stomatološkom fakultetu sa klinikama  u Sarajevu u studijskoj 2018/2019 godini

 

I

Konkurs se raspisuje za upis studenata u treći ciklus studija – doktorski studij pod naslovom: „Doktorski studij stomatologije“.

Studij se organizuje u trajanju od tri studijske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane doktorske disertacije stiče se akademska titula i naučno zvanje „doktor stomatoloških nauka“.

Za sve prijavljene kandidate cijena studija za jednu studijsku godinu je 7.000,00 KM (slovima: sedamhiljada KM).

Kandidatima koji su stekli naučno zvanje magistra stomatoloških nauka prije uvođenja bolonjskog sistema trocikličnog studija iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizira studij trećeg ciklusa će se smanjiti iznos uplate za doktorski studij za iznos uplate koju su snosili za nastavni proces magistarskog studija.

Kandidatu koji nije završio univerzitetski integrirani studij stomatologije i u međuvremenu nije stekao zvanje magistra stomatoloških nauka, Vijeće za doktorski studij pri upisu na doktorski studij odrediti će eventualno polaganje pojedinih predmeta ili dijelova predmeta (razlikovne predmete) iz univerzitetskog integriranog studija stomatologije.

Kandidatima za upis koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja bolonjskog sistema trocikličnog studija iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizira studij trećeg ciklusa, priznaje se 60 ECTS studijskih bodova.

II

Na konkurs se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti kandidati:

 1. iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji su, u pravilu, završili integrirani univerzitetski studij stomatologije (dodiplomski po prethodnom sistemu studiranja),
 2. Kandidati koji su stekli diplomu sa naučnim zvanjem magistra stomatoloških nauka prije uvođenja Bolonjskog sistema studija stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu ili na drugoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu,
 3. Kandidati, strani državljani prijavljuju se na konkurs uz uslov da dostave rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju stečene diplome,

 

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti:

 1. Biografiju,
 2. Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju,
 3. Rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju diplome koja je stečena u inostranstvu ili diploma stečena u nekoj od država bivše Jugoslavije nakon 06. 04. 1992. godine,
 4. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnog studija sa ocjenama iz pojedinih predmeta,
 5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika na nivou koji omogućava komunikaciju putem govora i pisma, praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova i upotrebu računalnih programa,
 6. Kopije radova u kojima je kandidat autor ili koautor u znanstveno istraživačkom članku*,
 7. Potvrda voditelja znanstvenog programa o sudjelovanju na znanstvenom projektu u zemlji i/ili inostranstvu trajanju od najmanje 1 mjesec*,
 8. Potvrda o završenoj stomatološkoj specijalizaciji*,
 9. Uplatnicu na 100,00 KM u svrhu prijave na konkurs

 

Dokumenti označeni (*) nisu obavezni i prilažu se od strane kandidata koji ih posjeduju.

Svi traženi dokumenti predaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Konkursni materijali se ne vraćaju.

Žiro račun Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu kod UniCredit Bank: 3389002207973374 

IV

Sa svim prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete upisa bit će izabrani u prijemnom postupku na osnovu slijedećih kriterija:

 • uspjeha u toku studija stomatologije,
 • demonstriranja rezultata i motivacije za znanstvenoistraživački rad,
 • dodatnih bodova za stomatološku specijalizaciju i stručni magistarski rad.

 

Kandidat stiče pravo upisa prema bodovima postignutim u prijemnom postupku i nakon potpisivanja Ugovora o međusobnim pravima i obavezama studenta i Fakulteta.

V

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom sa stomatološkim kliničkim centrom  Univerziteta u Sarajevu, Ulica Bolnička 4a, Sarajevo.

Prijave slati u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za upis na treći ciklus studija – doktorski studij“.