Univerzitet u Sarajevu
Stomatološki fakultet sa stomatološkim
kliničkim centrom

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

PRIJAVA NA  KONKURS – javni konkurs/oglas

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA U SARAJEVU

Na osnovu Odluke Dekana broj: 01-3-178-1/18 od dana 10.08.2018. godine, odredaba člana 19.,19a. i 92. Pravilnika o radu Stomatološkog fakulteta sa klinikama, te članova: 21., 22., 23., 27., 29. i 29a. Pravilnika o sistematizaciji radnih zadataka Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, Zaključaka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-26600-27/16 od 08.09.2016. godine,  02-05-1711-33/17 od 27.04.2017. godine, 02-05-34264-23/17 od 30.11.2017. godine, 02-05-2820-24/18 od 05.02.2018. godine, 02-05-23512-45/18 od 31.05.2018. godine, 02-05-26226-20/18 od 28.06.2018. godine, te Saglasnosti  Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-37-34128/17 od 28.03.2018. godine, Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom sa stomatološkim kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, raspisuje

PRIJAVA NA  KONKURS
javni konkurs/oglas

 1. Dr. stomatologije specijalista na Klinici za Dječiju i preventivnu stomatologiju – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:  
  –          VSS doktor stomatologije specijalista jedne od stomatoloških disciplina/primarijus;

 2. Dr.stomatologije na Klinici za dentalnu patologiju s endodoncijom – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          VSS doktor stomatologije;
  –          Položen državni ispit
  –          1 godina radnog iskustva

 3. Ref. za administrativne poslove na Klinici za stomatološku protetiku sa dentalnom imlantologijom – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          VŠS –  Referent za administrativne poslove.

 4. Zubni tehničar – laborant za Stomatološku protetiku – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme;
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeć uslove:
  –          SSS – zubni  tehničar sa deodukcijom za tehnike keramike, vironita, poslove ortodonske tehnike i sl.     
  –          Položen stručni ispit i  
  –          2 godine radnog iskustva

 5. Zubni tehničar – laborant za stomatološku protetiku (mobilna protetika) – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          SSS – zubni tehničar sa deodukcijom za tehnike keramike, vironita, poslove ortodonske tehnike i sl.                  
  –          Položen stručni ispit i
  –          2 godine radnog iskustva.

 6. Zubni tehničar na Klinici za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme 
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          SSS – zubotehnička škola
  –          Položen stručni ispit.

 7. Stomatološka sestra – laborant na Katedri za Oralnu medicinu i paradontoligiju – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da   ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –           IV stepen srednja medicinska/zubozdravstvena škola/
  –           Položen stručni ispit i
  –          1 godina radnog iskustva.

 8. Stomatološka sestra – laborant na Katedri za dentalnu patologiju s endodoncijom – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da   ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          IV stepen srednja medicinska/zubozdravstvena škola/
  –          Položen stručni ispit i
  –          1 godina radnog iskustva

 9. Stomatološka sestra – Klinika za dječiju i preventivnu stomatologiju – 2 izvršioca  na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          SSS – (zubotehnička škola)
  –          Položen stručni ispit

 10. Stomatološka sestra na Klinici za Dentalnu patologiju i endodonciju – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  – SSS – (zubotehnička škola)
  – Položen stručni ispit

 11. Šef studentske službe – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i slijedeć uslove:
  –          VSS – diplomirani pravnik.
  –          3 godine radnog iskustva.

 12. Rukovodilac IT službe – u Sekretarijatu fakulteta – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          Mr. Elektrotehničkih nauka ili VSS Elektrotehnički fakultet – smjer Informatike,
  –          5 godina radnog iskustva na istim istim ili sličnim poslovima,
  –          poznavanje engleskog jezika,
  –          poznavanje operativnih sistema i mreža (WINDOWS, LINUX), poznavanje hardvera, poznavanje baze podataka (SQL i sl.).

   

 13. Električar – Služba obezbjeđenja i održavanja – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –  KV električar.

 14. Spremačica – Služba obezbjeđenja i održavanja – 3 izvršioca na neodređeno vrijeme
  Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:
  –          NK – osnovna škola.

 

Pored posebnih uslova koji su navedeni pored svake pozicije, potrebni dokumenti koje kandidati trebaju da dostave za sve pozicije (originali ili ovjerene kopije) su kako slijedi:

 1. Biografija (CV),
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 3. Diploma o stečenom obrazovanju,
 4. Potvrda poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima,
 5. CIPS potvrda (ne starija od šest mjeseci),
 6. Prednost pri prijemu imaju kandidati sa radnim iskustvom za gore navedene pozicije što važi i za lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca –branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 45/12 i 26/14). Kandidati koji ispunjavaju jedan od uslova utvrđenih navedenim članom su dužni dostaviti original iliovjerenu kopiju svih navedenih dokumenata kao dokaz o istom. Prijem kandidata /zaposlenika će se izvršiti isključivo putem javnog konkursa/oglasa u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-12401-27.2/17 od 06.04.2017. godine.

NAPOMENA:
Sa prijavljenim kandidatima koji uđu u uži izbor će se obaviti usmeni intervju.
O rezultatima Konkursa svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni pisanim putem.
Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) i sanitarnu knjižicu za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto za koje su konkurisali.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave (kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene) neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa kraćom biografijom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog Konkursa u dnevnom listu i na web stranici fakulteta: www.wordpress-575941-2763137.cloudwaysapps.com, poštom preporučeno sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU
71000 SARAJEVO
Bolnička 4a

ili lično na protokol Fakulteta.

Sarajevo, 27.08.2018.godine

*Tekst Konkursa u cijelosti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 28.08.2018.