V.ASS.DR ARMA MUHAREMOVIĆ PREZENTACIJA RADNE VERZIJE DOKTORATA

V.ass. dr Muharemović Arma, student III ciklusa – doktorskog studija, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: „Klinička evaulacija i mikrobiološka identifikacija Helicobacter pylori kod pacijenata sa oralnim ulceracijama metodom lančane reakcije polimeraze (PCR)“, dana 15.7.2022. godine u  09.00 sati pred Komisijom imenovanom Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-9-85/22 od 29.06.2022. godine.