Univerzitet u Sarajevu
Stomatološki fakultet sa stomatološkim
kliničkim centrom

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

JAVNI KONKURS / OGLAS

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA U SARAJEVU

Na osnovu Odluke Dekana broj: 02-1-255-1/18 od dana 19.12.2018. godine, odredaba člana 19. i 19.a Pravilnika o radu Stomatološkog fakulteta sa klinikama, odredaba Pravilnika o sistematizaciji radnih zadataka Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, Saglasnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-37-34128/17 od 26.12.2017. godine, Rješenja Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-37-34128/17 od 06.12.2018. godine, Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom sa stomatološkim kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, raspisuje

 

    JAVNI KONKURS / OGLAS

1. Doktor stomatologije pri stomatološkoj ambulanti u sklopu J.U. Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ -1 izvršilac na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

–          VSS – doktor stomatologije
–           Položen državni ispit
–          1 godina radnog iskustva.   

 

2. Stomatološka sestra pri stomatološkoj ambulanti u sklopu J.U. Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ -1 izvršilac na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

–          SSS – zubozdravstvena škola
–           Položen stručni ispit.

Pored posebnih uslova koji su navedeni pored svake pozicije, potrebni dokumenti koje kandidati trebaju da dostave za sve pozicije (originali ili ovjerene kopije) su:

  1. Prijava na konkurs sa naznačenom pozicijom na koju se kandidat prijavljuje;
  2. Biografija (CV);
  3. Uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
  4. Diploma o stečenom obrazovanju;
  5. Potvrda poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima;
  6. CIPS potvrda (originali ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
  7. Uvjerenje o položenom državnom/stručnom ispitu;

Prednost pri prijemu imaju kandidati sa radnim iskustvom za gore navedene pozicije što važi i za lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca –branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 45/12 i 26/14). Kandidati koji ispunjavaju jedan od uslova utvrđenih navedenim članom su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju svih navedenih dokumenata kao dokaz o istom.

Prijem kandidata /radnika će se izvršiti isključivo putem javnog konkursa/oglasa u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-12401-27.2/17 od 06.04.2017. godine.

NAPOMENA:

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave (kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene) neće se uzeti u razmatranje.

Sa prijavljenim kandidatima koji uđu u uži izbor će se obaviti usmeni intervju.

O rezultatima Konkursa svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni pisanim putem.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) i sanitarnu knjižicu za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto za koje su konkurisali.

Prijem u radni odnos izabrani kandidati zasnovat će sa Stomatološkim fakultetom sa klinikama u Sarajevu kao poslodavcem, a poslove i radne zadatke obavljat će pri stomatološkoj ambulanti u sklopu J.U. Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica.

Prijave sa kraćom biografijom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 30 dana od dana objave javnog Konkursa u dnevnom listu i na web stranici fakulteta: www.wordpress-575941-2763137.cloudwaysapps.com, poštom preporučeno sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU
71000 SARAJEVO
Bolnička 4a
ili lično na protokol Fakulteta.

Sarajevo,   19.12.2018.  godine

*Tekst Konkursa objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” 20.12.2018.godine