Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Arhiva Javne Nabavke
English
Javne nabavke
Konkursi
Konkursi - Javni oglasi
Konkursi za napredovanje akademskog osoblja
News
Novosti
Obavještenja
Obavještenja - Javne nabavke
Uncategorized
Upis

JAVNI KONKURS / OGLAS

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA U SARAJEVU

Na osnovu Odluke Dekana broj: 02-1-255-1/18 od dana 19.12.2018. godine, odredaba člana 19. i 19.a Pravilnika o radu Stomatološkog fakulteta sa klinikama, odredaba Pravilnika o sistematizaciji radnih zadataka Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, Saglasnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-37-34128/17 od 26.12.2017. godine, Rješenja Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-37-34128/17 od 06.12.2018. godine, Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom sa stomatološkim kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, raspisuje

 

    JAVNI KONKURS / OGLAS

1. Doktor stomatologije pri stomatološkoj ambulanti u sklopu J.U. Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ -1 izvršilac na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

–          VSS – doktor stomatologije
–           Položen državni ispit
–          1 godina radnog iskustva.   

 

2. Stomatološka sestra pri stomatološkoj ambulanti u sklopu J.U. Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ -1 izvršilac na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine

Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

–          SSS – zubozdravstvena škola
–           Položen stručni ispit.

Pored posebnih uslova koji su navedeni pored svake pozicije, potrebni dokumenti koje kandidati trebaju da dostave za sve pozicije (originali ili ovjerene kopije) su:

  1. Prijava na konkurs sa naznačenom pozicijom na koju se kandidat prijavljuje;
  2. Biografija (CV);
  3. Uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
  4. Diploma o stečenom obrazovanju;
  5. Potvrda poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima;
  6. CIPS potvrda (originali ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
  7. Uvjerenje o položenom državnom/stručnom ispitu;

Prednost pri prijemu imaju kandidati sa radnim iskustvom za gore navedene pozicije što važi i za lica utvrđena u članu 23. Zakona o dopunskim pravima boraca –branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 45/12 i 26/14). Kandidati koji ispunjavaju jedan od uslova utvrđenih navedenim članom su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju svih navedenih dokumenata kao dokaz o istom.

Prijem kandidata /radnika će se izvršiti isključivo putem javnog konkursa/oglasa u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-12401-27.2/17 od 06.04.2017. godine.

NAPOMENA:

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave (kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene) neće se uzeti u razmatranje.

Sa prijavljenim kandidatima koji uđu u uži izbor će se obaviti usmeni intervju.

O rezultatima Konkursa svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni pisanim putem.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) i sanitarnu knjižicu za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto za koje su konkurisali.

Prijem u radni odnos izabrani kandidati zasnovat će sa Stomatološkim fakultetom sa klinikama u Sarajevu kao poslodavcem, a poslove i radne zadatke obavljat će pri stomatološkoj ambulanti u sklopu J.U. Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica.

Prijave sa kraćom biografijom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 30 dana od dana objave javnog Konkursa u dnevnom listu i na web stranici fakulteta: www.wordpress-575941-2763137.cloudwaysapps.com, poštom preporučeno sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu:

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU
71000 SARAJEVO
Bolnička 4a
ili lično na protokol Fakulteta.

Sarajevo,   19.12.2018.  godine

*Tekst Konkursa objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” 20.12.2018.godine