ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČAusluga tekućeg održavanja objekta

– ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Broj: 02-2-1-139-14/15

Datum: 12.05.2015.

 

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 6. Pravilnika o radu Komisije za javne nabavke Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj 02-2-1-133/15 od 20.03.2015. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-2-1-139-13/15 od 11.05.2015. godine, u postupku javne nabavke usluga tekućeg održavanja objekta, Dekan Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, donio je

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 02-2-1-139-13/15 od 11.05.2015. godine i ugovor za javnu nabavku usluga tekućeg održavanja objekta dodjeljuje se ponuđaču KOLINVEST d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 02-2-1-139-8/15 od 27.04.2015.godine za ponuđenu cijenu 7.050,60 КМ, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, po isteku roka od 10 (deset) dana računajući od dana kada su svi ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Оva odluka objavit će se na web-stranici www.sf.unsa.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-2-1-139-1/15 оd 26.03.2015. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а је 10.000,00 КМ.

Za predmetnu nabavku objavljeno je obavještenje o nabavci na portal javnih nabavki pod brojem 48-7-2-6-3-6/15 dana 10.04.2015.godine u 10:23sati.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

1. GROS-COMP d.o.o. Sarajevo

2.CENTAR HAN d.o.o. Sarajevo

3.KOLINVEST d.o.o. Sarajevo

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-2-1-139-2/15 od 27.03.2015.godine.

Na zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije upućen od strane ponuđača, Ugovorni organ je izvršio analizu navedenih nejasnoća i izvršio korekciju tehničke specifikacije te obavijestio sve zainteresovane ponuđače o izmjenama. Također rok za prijem ponuda kao i datum otvaranja ponuda je produžen.

Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 11.05.2015.godine Zapisnik o pregledu i  ocjeni ponuda broj 02-2-1-139-12/15  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:02-2-1-139-13/15 оd 11.05.2015.godine, u postupku javne nabavke usluga tekućeg održavanja objekta.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, te sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda koji je sastavni dio ove Odluke, u kojima je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan)

– da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda

-da ponuda ispunjava uslove tehničke specifikacije i druge uslove propisane od strane

Ugovornog organa

Uzimajući u obzir da je Komisija u cijelosti pravilno postupila i da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskoj dokumentaciji u cijelosti se prihvata Zapisnik o ocjeni ponuda.

U skladu sa kriterijumom najniža cijena, za nabavku usluga tekućeg održavanja objekta se dodjeljuje ugovor ponuđaču “KOLINVEST” d.o.o. Sarajevo u ukupnoj vrijednosti nabavke 7.050,60 KM bez PDV-a. Vrijednost ugovora koji će se zaključiti po osnovu provedene nabavke iznosi 8.249,20KM sa PDV-om, na period od 1 (jedne) godine s tim da će se usluge vršiti sukcesivno u toku 1 godine prema potrebama naručioca.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes u predmetnom postupku javne nabavke a koji smatra da je ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ima pravo priložiti žalbu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke u skladu sa članom 99.Zakona.

Prilog:

–         Zapisnik o ocjeni ponuda broj 02-2-1-139-12/15 od 11.05.2015.godine

Dostaviti:

 1. Svim učesnicima u postupku                                                                                DEKAN
 2. Komisija za javne nabavke                                                                     ____________________
 3. a/a                                                                                                                Prof.dr.sci Sead Redžepagić

ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČAusluge štampanja materijala

– ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Broj: 02-2-1-137-11/15

Datum: 11.05.2015.

 

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 6. Pravilnika o radu Komisije za javne nabavke Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj 02-2-1-133/15 od 20.03.2015. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-2-1-137-10/15 od 08.05.2015. godine, u postupku javne nabavke usluge štampanja materijala, Dekan Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, donio je

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 02-2-1-137-10/15 od 08.05.2015. godine i ugovor za javnu nabavku usluge štampanja materijala, dodjeljuje se ponuđaču ŠTAMPARIJA FOJNICA d.o.o. Fojnica, ponuda broj: 02-2-1-137-6/15 od 20.04.2015.godine za ponuđenu cijenu 6.760,30 КМ, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, po isteku roka od 10 (deset) dana računajući od dana kada su svi ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Оva odluka objavit će se na web-stranici www.sf.unsa.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-2-1-137-1/15 оd 26.03.2015. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а је 10.000,00 КМ.

Za predmetnu nabavku objavljeno je obavještenje o nabavci na portal javnih nabavki pod brojem 48-7-2-4-3-4/15 dana 10.04.2015.godine u 09:30 sati.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

1. ŠTAMPARIJA FOJNICA d.o.o. Fojnica

2.SVJETLOST ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo

3.PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-2-1-137-2/15 od 27.03.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 08.05.2015.godine Zapisnik o pregledu i  ocjeni ponuda broj 02-2-1-137-9/15  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:02-2-1-137-10/15 оd 08.05.2015.godine, u postupku javne nabavke usluge štampanja materijala.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, te sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda koji je sastavni dio ove Odluke, u kojima je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dva)

– da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda

-da obje  ponude  ispunjavaju uslove tehničke specifikacije i druge uslove propisane od strane

Ugovornog organa

Uzimajući u obzir da je Komisija u cijelosti pravilno postupila i da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom u cijelosti se prihvata Zapisnik o ocjeni ponuda.

U skladu sa kriterijumom najniža cijena, za nabavku usluga štampanja materijala se dodjeljuje ugovor ponuđaču “ŠTAMPARIJA FOJNICA” d.o.o. Fojnica u ukupnoj vrijednosti nabavke 6.760,30 KM bez PDV-a. Vrijednost ugovora koji će se zaključiti po osnovu provedene nabavke iznosi 7.909,55 KM sa PDV-om, na period od 1 (jedne) godine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes u predmetnom postupku javne nabavke a koji smatra da je ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ima pravo priložiti žalbu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke u skladu sa članom 99.Zakona.

 

Prilog:

–         Zapisnik o ocjeni ponuda broj 02-2-1-137-9/15 od 08.05.2015.godine

 

Dostaviti:

 1. Svim učesnicima u postupku                                                                             DEKAN
 2. Komisija za javne nabavke                                                                     ____________________
 3. a/a                                                                                                         Prof.dr.sci Sead Redžepagić

ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČAusluge kopiranja i uvezivanja

– ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Broj: 02-2-1-138-13/15

Datum: 12.05.2015.

 

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 6. Pravilnika o radu Komisije za javne nabavke Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj 02-2-1-133/15 od 20.03.2015. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-2-1-138-12/15 od 11.05.2015. godine, u postupku javne nabavke usluge kopiranja i uvezivanja, Dekan Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, donio je

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 02-2-1-138-12/15 od 11.05.2015. godine i ugovor za javnu nabavku usluge kopiranja i uvezivanja dodjeljuje se ponuđaču SVJETLOST BH PRINT  d.o.o., ponuda broj: 02-2-1-138-9/15 od 22.04.2015.godine za ponuđenu cijenu 5.240,00 КМ, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, po isteku roka od 10 (deset) dana računajući od dana kada su svi ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Оva odluka objavit će se na web-stranici www.sf.unsa.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-2-1-138-1/15 оd 26.03.2015. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а је 10.000,00 КМ.

Za predmetnu nabavku objavljeno je obavještenje o nabavci na portal javnih nabavki pod brojem 48-7-2-5-3-5/15 dana 10.04.2015.godine u 10:02 sati.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

1. FOTO BEZISTAN  Sarajevo

2.FOTO AMRA Sarajevo

3.MAX INVEST Sarajevo

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-2-1-138-2/15 od 27.03.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 11.05.2015.godine Zapisnik o pregledu i  ocjeni ponuda broj 02-2-1-138-11/15  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:02-2-1-138-12/15 оd 11.05.2015.godine, u postupku javne nabavke usluge kopiranja i uvezivanja.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, te sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda koji je sastavni dio ove Odluke, u kojima je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri)

– da su blagovremeno zaprimljene 4 (četiri) ponude

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda

-da 2 (dvije) ponude ispunjavaju uslove tehničke specifikacije i druge uslove propisane od strane

Ugovornog organa

Uzimajući u obzir da je Komisija u cijelosti pravilno postupila i da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskoj dokumentaciji u cijelosti se prihvata Zapisnik o ocjeni ponuda.

U skladu sa kriterijumom najniža cijena, za nabavku usluga kopiranja i uvezivanja se dodjeljuje ugovor ponuđaču SVJETLOST BH PRINT  d.o.o. u ukupnoj vrijednosti nabavke 5.240,00 KM bez PDV-a. Vrijednost ugovora koji će se zaključiti po osnovu provedene nabavke iznosi 6.130,80 KM sa PDV-om, na period od 1 (jedne) godine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes u predmetnom postupku javne nabavke a koji smatra da je ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ima pravo priložiti žalbu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke u skladu sa članom 99.Zakona.

Prilog:

–         Zapisnik o ocjeni ponuda broj 02-2-1-138-11/15 od 11.05.2015.godine

Dostaviti:

 1. Svim učesnicima u postupku                                                                             DEKAN
 2. Komisija za javne nabavke                                                                     ____________________
 3. a/a                                                                                                         Prof.dr.sci Sead Redžepagić

ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČAtoaletni papir i papirni ubrusi

– ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Broj: 02-2-1-140-20/15

Datum: 12.05.2015.

 

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 6. Pravilnika o radu Komisije za javne nabavke Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj 02-2-1-133/15 od 20.03.2015. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-2-1-140-19/15 od 11.05.2015. godine, u postupku javne nabavke toaletnog papira i papirnih ubrusa, Dekan Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, donio je

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 02-2-1-140-19/15 od 11.05.2015. godine i ugovor za javnu nabavku toaletnog papira i papirnih ubrusa dodjeljuje se ponuđaču R&S  d.o.o., ponuda broj: 02-2-1-140-11/15 od 27.04.2015.godine za ponuđenu cijenu 8.214,00 КМ, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, po isteku roka od 10 (deset) dana računajući od dana kada su svi ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Оva odluka objavit će se na web-stranici www.sf.unsa.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-2-1-140-1/15 оd 26.03.2015. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а је 20.000,00 КМ.

Za predmetnu nabavku objavljeno je obavještenje o nabavci na portal javnih nabavki pod brojem 48-7-1-7-3-7/15 dana 10.04.2015.godine u 10:40sati.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

1. KOMPEX d.o.o. Sarajevo

2.CMC EKOCON d.o.o. Sarajevo

3.NIVEX CO d.o.o. Sarajevo

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-2-1-140-2/15 od 27.03.2015.godine.

Na zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije upućen od strane ponuđača, Ugovorni organ je izvršio analizu navedenih nejasnoća i izvršio korekciju tehničke specifikacije te obavijestio sve zainteresovane ponuđače o izmjenama. Također rok za prijem ponuda kao i datum otvaranja ponuda je produžen.

Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 11.05.2015.godine Zapisnik o pregledu i  ocjeni ponuda broj 02-2-1-140-18/15  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:02-2-1-140-19/15 оd 11.05.2015.godine, u postupku javne nabavke toaletnog papira i papirnih ubrusa.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, te sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda koji je sastavni dio ove Odluke, u kojima je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 8 (osam)

– da je blagovremeno zaprimljeno 8 (osam) ponuda

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda

-da 6 (šest) ponuda ispunjava uslove tehničke specifikacije i druge uslove propisane od strane

Ugovornog organa

Uzimajući u obzir da je Komisija u cijelosti pravilno postupila i da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskoj dokumentaciji u cijelosti se prihvata Zapisnik o ocjeni ponuda.

U skladu sa kriterijumom najniža cijena, za nabavku toaletnog papira i papirnih ubrusa se dodjeljuje ugovor ponuđaču “R&S” d.o.o. Sarajevo u ukupnoj vrijednosti nabavke 8.214,00 KM bez PDV-a. Vrijednost ugovora koji će se zaključiti po osnovu provedene nabavke iznosi 9.610,38 KM sa PDV-om, na period od 1 (jedne) godine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes u predmetnom postupku javne nabavke a koji smatra da je ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ima pravo priložiti žalbu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke u skladu sa članom 99.Zakona.

Prilog:

–         Zapisnik o ocjeni ponuda broj 02-2-1-140-18/15 od 11.05.2015.godine

Dostaviti:

 1. Svim učesnicima u postupku                                                                             DEKAN
 2. Komisija za javne nabavke                                                                     ____________________
 3. a/a                                                                                                         Prof.dr.sci Sead Redžepagić

ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČAračunari i računarska oprema

– ОDLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Broj: 02-2-1-136-14/15

Datum: 11.05.2015.

 

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 6. Pravilnika o radu Komisije za javne nabavke Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj 02-2-1-133/15 od 20.03.2015. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-2-1-136-13/15 od 08.05.2015. godine, u postupku javne nabavke računara i računarske opreme, Dekan Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu, donio je

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 02-2-1-136-13/15 od 08.05.2015. godine i ugovor za javnu nabavku računara i računarske opreme, dodjeljuje se ponuđaču KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 02-2-1-136-9/15 od 22.04.2015.godine za ponuđenu cijenu 4.023,05 КМ, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, po isteku roka od 10 (deset) dana računajući od dana kada su svi ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Оva odluka objavit će se na web-stranici www.sf.unsa.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-2-1-136-1/15 оd 26.03.2015. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а је 6.000,00 КМ.

Za predmetnu nabavku objavljeno je obavještenje o nabavci na portal javnih nabavki pod brojem 48-7-1-3-3-3/15 dana 10.04.2015.godine u 09:09 sati.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

1. IMTEC d.o.o. Sarajevo

2.COMTRADE SHOP d.o.o. Sarajevo

3.ALPHATECH d.o.o. Sarajevo

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-2-1-136-2/15 od 27.03.2015.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 08.05.2015.godine Zapisnik o pregledu i  ocjeni ponuda broj 02-2-1-136-12/15  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:02-2-1-136-13/15 оd 08.05.2015.godine, u postupku javne nabavke računara i računarske opreme.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, te sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda koji je sastavni dio ove Odluke, u kojima je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 5 (pet)

– da je blagovremeno zaprimljeno 5 (pet) ponuda

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda

-da 3 (tri) ponude  ispunjavaju uslove tehničke specifikacije i druge uslove propisane od strane

Ugovornog organa

Uzimajući u obzir da je Komisija u cijelosti pravilno postupila i da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom u cijelosti se prihvata Zapisnik o ocjeni ponuda.

U skladu sa kriterijumom najniža cijena, za nabavku računara i računarske opreme se dodjeljuje ugovor ponuđaču “KAMER COMMERCE” d.o.o. Sarajevo u ukupnoj vrijednosti nabavke 4.023,05 KM bez PDV-a. Vrijednost ugovora koji će se zaključiti po osnovu provedene nabavke iznosi 4.706,96 KM sa PDV-om, na period od 1 (jedne) godine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes u predmetnom postupku javne nabavke a koji smatra da je ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ima pravo priložiti žalbu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke u skladu sa članom 99.Zakona.

 

Prilog:

–         Zapisnik o ocjeni ponuda broj 02-2-1-136-12/15 od 08.05.2015.godine

 

Dostaviti:

 1. Svim učesnicima u postupku                                                                             DEKAN
 2. Komisija za javne nabavke                                                                     ____________________
 3. a/a                                                                                                         Prof.dr.sci Sead Redžepagić