Katedre Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu su osnovne nastavno – naučne jedinice. Na Stomatološkom fakultetu kroz nastavni, naučni i stručni rad djeluje sedam katedri:

Katedra za morfologiju zuba, dentalnu antropologiju i forenziku

PREDMETI:

 • Morfologija zuba sa dentalnom antropologijom
 • Morfologija zuba sa dentalnom antropologijom 1
 • Morfologija zuba sa dentalnom antropologijom 2
 • Forenzička stomatologija
 • Zakonski aaspekti stomatološke prakse
 • Menadžment u stomatologiji
 • Umjetnost u stomatologiji
Katedra za dentalnu patologiju sa endodoncijom

PREDMETI:

 • Predklinička endodoncija
 • Restaurativna stomatologija
 • Specifični pristup u endodontskoj terapiji
 • Karijesologija
 • Restaurativna stomatologija i endodoncija 1
 • Restaurativna stomatologija i endodoncija 2
 • Restaurativna stomatologija i endodoncija 3
 • Restaurativna stomatologija i endodoncija 4
Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju

Šef Katedre: Prof. dr sc Sanja Hadžić

Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju postoji od osnivanja Stomatološkog fakulteta 1960.god. Trenutno je na Katedri zaposleno dva vanredna profesora, jedan docent, dva asistenta te tri stomatološke sestre. Nastavno osoblje Katedre za oralnu medicinu i parodontologiju kroz svoje kontinuirano akademsko napredovanje sudjeluje i ostvaruje izvanredne rezultate u brojnim kliničkim i laboratorijskim naučnim i istraživačkim radovima, obrazuje i osposobljava dodiplomske studente i doktore stomatologije kao i stomatološke setre i tehničare u oblastima savremene parodontologije i oralne patologije,aktivno sudjeluje u vanrednim obrazovnim programima Stomatoloških komora, udruženja te drugih fakulteta medicinskih grupacija na lokalnom, regionalnom i međudržavnom nivou.

Oralna medicina-patologija:
Predmet se u okviru dodiplomske nastave sluša u VII. i VIII. semestru.
Predmet Oralna medicina –patologija ima za cilj da studente stomatologije educira i prezentira im savremene spoznaje u dijagnostičkom i terapijskom protokolu bolesti orofacijalne regije. Oralna patologija je sinteza opće patologije i kliničke stomatologije. Implikacije genetskih, sistemskih, autoimunih bolesti i fokalnih stanja na oralnim sluznicama su edukativni i klinički imperativ za savremene dijagnostičke procedure i multidisciplinaran terapijski protokol.
Svrha predmeta je da studentima kroz teorijsku i praktičnu edukaciju prezentira savremena naučna i klinička saznanja o etiopatogenezi, patofiziološkim, imunološkim, patohistološkim i imunofluorescentnim karakteristikama u postavljanju definitivne dijagnoze kod sistemskih bolesti, autoimunih bolesti, krvnih diskrazija, endokrinih poremećaja sa bolestima pljuvačnih žlijezda i fokalnom kompleksu medicinski kompromitiranih pacijenata. Educirati i obučiti studente da prepoznaju i uoče inicijalne simptome bolesti i sindroma, te da multidisciplinarno u saradnji sa odgovarajućim specijalistom provode terapijske protokole.
Edukacija se provodi kroz interaktivnu teoretsku nastavu, savremene vidove predavanja, seminare i praktičnu nastavu.

Parodontologija:
Predmeti Osnovi parodontologije i Klinička parodontologija se slušaju u okviru dodiplomske nastave u IX., X. i XI.sem.
Predmeti iz oblasti parodontologije predstavljaju fundametalni dio stomatološke edukacije.

Osnovi parodontologije:
Cilj predmeta Osnovi parodontologije je edukacija studenata stomatologije u domenu
parodontalne patologije .Studenti kroz teoretsku i praktičnu nastavu stiču znanja o biologiji ,patogenezi, imunopatohistološkim zbivanjima u parodontu,dijagnozi i diferencijalnoj dijagnozi parodontalne bolesti. Svrha predmeta je da se kroz nastavni predmet Osnovi parodontologije studenti educiraju o ciljevima parodontalne terapije, te o značaju inicijalne terapije, kao i tretmanu pacijenata sa sistemskim bolestima kod kojih je neophodan multidisciplinaran pristup.

Klinička parodontologija:
Cilj predmeta Klinička parodontologija je edukacija studenata dodiplomskog studija o značaju parodontoloških hirurških zahvata u cilju uspostavljanja morfološkog –fiziološkog stanja parodonta.Studeti stiču znanja o indikacijama, kontraindikacijama , tehnikama i instrumentariju potrebnom za hirurške zahvate, kao i savremenim metodama vođene tkivne i koštane regeneracije.
Svrha predmeta je da se kroz teoretsku i praktičnu nastavu studentima prezentiraju i metodološki inkorporiraju savremene znanstvene i kliničke spoznaje o značaju i rezultatima metoda parodontalne hirurgije i okluzalnog uravnoteženja. Svrha je upoznati studente sa adekvatnom upotrebom medikamenata (lokalno i sistemski) u parodontalnoj terapiji, preoperativno i postoperativno.
Dodiplomska i postdiplomska nastava iz oblasti Parodontologije se provodi kroz teorijsku i praktičnu interaktivnu nastavu, te brojne seminare i studije slučaja.

Kurikulum Katedre za oralnu medicinu i parodontologiju obuhvata obrazovanje i osposobljavanje studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija u oblasti oralne medicine i patologije te predkliničke i kliničke parodontologije.

Katedra za oralnu hirurgiju sa dentalnom implantologijom

PREDMETI:

 • Pretklinička oralna hirurgija
 • Oralna hirurgija 1
 • Oralna hirurgija 2
 • Oralna hirurgija 3
 • Maksilofacijalna hirurgija 1
 • Maksilofacijalna hirurgija 2
 • Bol u stomatologiji
 • Traumatske povrede dentoalveolarnog kompleksa
Katedra za ortodonciju

PREDMETI:

 • Ortodoncija 1
 • Ortodoncija 2
 • Ortodoncija 3
 • Ortodoncija 4
 • Telerentgen analiza
Katedra za preventivnu stomatologiju i pedodonciju

PREDMETI:

Integrisani studij:

 • Pedodoncija 1
 • Pedodoncija 2
 • Oralna higijena
 • Preventivna stomatologija
 • Javno oralno zdravlje
 • Prevencija i terapija rizičnih pacijenata u stomatologiji
 • Stomatološka zaštita trudnica
 • Stomatološki tretman djece sa posebnim potrebama
 • Sveobuhvatna zaštita djece i adolescenata
Katedra za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom

PREDMETI:

 • Stomatološki materijali
 • Gnatologija
 • Pretklinička mobilna protetika 1
 • Pretklinička mobilna protetika 2
 • Dentalna radiologija
 • Klinička gnatologija
 • Mobillna protetika 1 – Totalne proteze
 • Mobilna protetika 1 – Parcijalne proteze
 • Mobilna protetika 2 (IX)
 • Mobilna protetika 2 (X)
 • Mobilna stomatološka protetika
 • Laboratorijska fiksna protetika
 • Pretklinička fiksna protetika 1
 • Pretklinička fiksna protetika 2
 • Klinička fiksna protetika 1
 • Klinička fiksna protetika 2
 • Materijali u stomatološkoj protetici
 • Gerontostomatologija
 • Dentalna implantologija 1
 • Dentalna implantologija 2
 • Estetska stomatologija
 • Trendovi u stomatološkoj protetici